Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

 

A Szent István Király Múzeum Könyvtára, mint nyilvános tudományos szakkönyvtár célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is a múzeum munkatársait, a társintézmények kutatóit, az egyetemi hallgatókat, a diákokat, Székesfehérvár és Fejér megye lakosságát segítse a tanulásban és a kutatásban.

A mintegy 90 000 tételt számláló állomány egységei:

  1. Folyóirattár: külföldi és belföldi régészeti, művészettörténeti, néprajzi szakfolyóiratok, múzeumi évkönyvek, régi folyóiratok és helyi újságok.

  2. Múzeumi tudományok szakirodalma tematikus elrendezésben. 2002-ig betűrendes cédulakatalógusban, 2003-tól számítógépes feldolgozásban érhető el.

  3. Régi könyvgyűjtemény: a Régészeti Egyletnek és a Múzeumegyesületnek adományozott kötetek (antikvák, 18–19. századi külföldi kiadású művek, régi magyar könyvek, könyvtártöredékek).

  4. Helyismereti gyűjtemény (helyi vonatkozású kiadványok, helyi szerzők munkái, helyi kiadású, nyomtatású művek).

  5. A verebi Végh család kottagyűjteménye

A Könyvtári katalógus és Fejér megyei irodalmi névtér a Szent István Király Múzeum Könyvtárába 2003 óta bekerülő és a HunTéka integrált könyvtári rendszerben feldolgozott kiadványokat tartalmazza. A könyvtári katalógusba beépült Névtér Fejér megye irodalmi topográfiájának adataihoz nyújt részletes keresési lehetőséget.

A múzeum könyvtára ADT hozzáférési pont is. Az Arcanum Digitális Tudománytár helyben teljes körű hozzáféréssel használható.

Könyvtárhasználat

A könyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik a múzeum dolgozói és mindazok a 14. életévüket betöltött, személyes adataik és elérhetőségeik közlésével regisztrált olvasók, akik érdeklődnek a régészeti, történelmi, művészettörténeti, kortárs művészeti, néprajzi, helytörténeti szakirodalom iránt.

A könyvtár használata ingyenes.

A múzeum könyvtára nem kölcsönző könyvtár, az olvasók számára helyben olvasást és internet használatot biztosít. A könyvtár az olvasó kérésére és költségére a könyvtári dokumentumok részleteiről fénymásolatot készít a szerzői jogvédelem figyelembevételével. Az olvasó saját digitális fényképezőgépet és laptopot használhat.

A könyvtár állománya belföldön könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhető. 

A múzeum kiadványai beszerezhetők az intézmények közötti kiadványcsere megállapodás alapján is.

Országos szolgáltatások

A Könyvtár.hu portálon regisztrálhat, saját polcokat hozhat létre, egy helyen követheti a kölcsönzéseit több könyvtárból, és egyszerre kereshet a katalógusukban is. konyvtar.hu

Az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását, megteremti az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutást a könyvtári rendszeren keresztül.  Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak: a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. www.odrportal.hu/kereso/

Az ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtár) digitális formában hozzáférést biztosít a hazai könyvtárakban őrzött művekhez. eldorado.oszk.hu

A MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) magyar nyelvű vagy magyar illetve közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumokat tartalmaz. mek.oszk.hu

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum) gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió. A NAVA ezen kívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból. nava.hu

A DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak digitális tára, értékeinek megőrzője, közvetítője és népszerűsítője. https://pim.hu/hu/dia

Az OSZK (Országos Széchenyi Könyvtár) a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség papíralapú és elektronikus könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez. oszk.hu

A MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár) folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény. A képkönyvtár gyűjtőköre – az OSZK-ban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). kepkonyvtar.hu

Könyvtártörténet

A Szent István Király Múzeum könyvtárának története szorosan kapcsolódik a múzeumtörténethez, s a múzeumhoz hasonlóan három különböző korszakra tekint vissza.

Az első korszakban, az 1873-ban alapított Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet időszakában elsősorban muzeális értékű könyvek kerültek a gyűjteménybe, mely kizárólag ajándékozás útján gyarapodott. Az adományoknak köszönhetően már az egylet megalakulásakor több becses régiség gyűlt össze: 1205 db érem és 48 db különféle tárgy. A 48 db különféle tárgy között található az első könyvtári ajándék, egy selyemre nyomott színlap, melyet Forster József (1831-1875), a Székesfejérvár című újság szerkesztője és kiadótulajdonosa még 1871-ben adományozott az alakuló régiségtárnak. A könyvállomány az első egyleti évkönyv szerint 1885-ben „mintegy 300 könyvből” állt.

A második korszak az 1910-ben újjáalakult Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület időszaka, Marosi Arnolddal az élen. Az átvett régiségtári gyűjtemény tematikus csoportosításakor a könyvtári anyag rendezését Marosi személyesen végezte. Ebben az időszakban a helyi nyomtatványokból főként ajándékozás útján létrejött egy páratlan helytörténeti gyűjtemény, és a jó anyagi feltételek, főleg az államsegély lehetővé tette, hogy Marosi a teljesség igényével szerezze be a legfontosabb régészeti, történelmi, néprajzi, művészettörténeti műveket és szakfolyóiratokat. Ezzel a tudatos vásárlással a múzeumi kutatómunka hátteréül szolgáló kisebb szakkönyvtár alakult ki. 1913-ban a törzsállomány 3807 db volt.

A harmadik, napjainkig tartó korszak a muzeális értékű könyvtár-töredékek megmentésének és a tudományos szakkönyvtár megteremtésének időszaka. Az 1960-as évektől kezdődően a Szent István Király Múzeum által megjelentetett idegen nyelvű évkönyvek, tudományos kiadványok, kiállítási katalógusok széleskörű hazai és nemzetközi kiadványcserét tettek lehetővé. Ebben a periódusban a múzeumi tudományok – régészet, történelem, antropológia, néprajz, művészettörténet, kortárs művészet – szakirodalma nagymértékben gyarapodott vásárlás, illetve elsősorban a belföldi és külföldi kiadványcsere révén.

A legfontosabb szakkönyvek megvásárlása és a nagyszámú csere mellett ajándékokkal, hagyatékokkal is gyarapodott a könyvtár. A legjelentősebb hagyaték az elmúlt évtizedekben Ybl Ervin művészettörténész, Pesovár Ferenc és Kresz Mária néprajzkutatók szakkönyvtára, valamint György Oszkár műfordító és Bartha Lajos szobrászművész kisebb könyvgyűjteménye volt.

A könyvtár által rendezett kiállítások és az azokhoz kapcsolódó kiadványok

A Számmer nyomda története. 1994. október 15 – december 11. Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3. – Kiállítási katalógus. A Szent István Király Múzeum Közleményei D/229. (Frigyik Katalin)

Régi könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtárából. Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3. 1997. március 1 – június 22. – Kiállítási katalógus. A Szent István Király Múzeum Közleményei D/253. (Braila Mária, Frigyik Katalin, Tavaszi Ágnes)

A Debreczeni nyomdászcsalád története. Székesfehérvár. 2000. április 1 – április 30. – Kiállítási katalógus. A Szent István Király Múzeum Közleményei D/271. (Braila Mária)

Typis Számmerianis. Válogatás a Számmer-nyomdákban készült színházi plakátokból. Szent István Király Múzeum, Fő u. 6. 2003. május 17 – június 15. – A kiállításhoz kapcsolódó publikáció: Frigyik Katalin: Typis Számmerianis. 1–3. köt. A Szent István Király Múzeum Közleményei A/38.

 

Dokumentumok

A dokumentumok letöltéséhez kattintson a fájl nevére.
Jövőkép | Panaszbejelentő Űrlap | Panaszkezelési szabályzat | Szervezési és működési szabályzat
 

Elérhetőségek

Információ: Braila Mária

e-mail: braila.maria@szikm.hu

Cím: Szent István Király Múzeum Könyvtára, 8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3.

Telefon: 06-22-315 583/226, 06-70-3386162