TEENDŐK RÉGÉSZETI EMLÉK VAGY LELET VÁRATLAN ELŐKERÜLÉSE ESETÉN

Ha földmunkák során váratlan régészeti emlék vagy lelet kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy a leletet a feltárásra jogosult szervnek (Fejér vármegyében a Szent István Király Múzeumnak) haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről a hatóság intézkedéséig gondoskodni kell (Kötv. 24. § (2)). A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001. Korm. rend. 3. § (3) bekezdése értelmében örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. A mentő feltárás költségeit a feltárást végző intézmény fedezi. A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető.

RÉGÉSZETI SZAKFELADATOK MEGRENDELÉSÉNEK MENETE

Építési és létesítési engedélyezési eljárásban az engedély kiadásához feltételként előírt kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást indokolt esetben kikötésekkel adja meg az örökségvédelmi hivatal. Ilyen kikötés lehet, hogy a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetők vagy a kivitelezés földmunkáinak megkezdése előtt próba- vagy teljes felületű megelőző feltárást kell végezni.

A Kötv. 19. § (3) bekezdése alapján a régészeti feltárás költségeit – a mentő feltárás kivételével – annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. Minden esetben kérjük a beruházót, hogy – a 393/2012. Korm. rend. 22. § (2) és a 20. § (1) bekezdésére tekintettel – a földmunkák tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal rendeljék meg a Szent István Király Múzeumtól a szakhatósági állásfoglalásban előírt régészeti szakfeladatot. A megrendelőhöz csatolják a tervezett beruházás műszaki adatait (helyszínrajz, a beruházással érintett mélység, a földmunkák tervezett időtartama). A régészeti szakfeladat késedelmes megrendelése miatt esetlegesen fennakadó vagy elhúzódó beruházásért a feltáró intézményt felelősség nem terheli.

A NAGYBERUHÁZÁS ESETÉN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A Kötv. 7. § 20. értelmező rendelkezése alapján nagyberuházás az a földmunkával járó beruházás, amelynek teljes bekerülési költsége a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, vagy a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás, vagy a NIF Zrt. által kezelt beruházás, vagy azon közérdekű célú beruházások, amelyek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

Tájékoztatjuk a beruházókat, hogy – a 393/2012. Korm. rend. 38. § (4) bekezdése alapján – a kivitelezés során földmunkákkal érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.