ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A jelen Általános Nyeremény Szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) hatálya a Szent István Király Múzeum (8000, Székesfehérvár, Fő utca 6., adószáma: 15360362-2-07, statisztikai száma: 15360362-9102-322-07, a továbbiakban: Szervező) által szervezett és bármely felületen (honlap, Facebook, újság, élő adás stb.) indított valamennyi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játékok), az abban résztvevőkre, lebonyolítókra, támogatókra, nyereményt felajánlókra, és minden olyan személyre kiterjed, akik a meghirdetett nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában a fentieken túl résztvesznek. Az egyes Szervező által meghirdetett nyereményjátékokra a külön játékszabályzat vonatkozhat, amely a jelen Játékszabályzattól eltérő rendelkezéseket tartalmazhat. Eltérés esetén az adott nyereményjátékra vonatkozó játékszabályzatban foglaltak alkalmazandók.

2. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

3. A Szervező kijelenti, hogy a Facebookon indított és hirdetett Játékok függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja és nem vesz részt benne. A Szervező a Játék kapcsán nem támaszt semmilyen igényt a Facebookkal szemben. A Játékos a Facebookon indított és hirdetett Játékokkal kapcsolatban a Facebookkal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

4. A Játékokra jelentkező és abban résztvevő személy (a továbbiakban együttesen: Játékos) a Játékokra való jelentkezéssel és abban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint az Adatkezelési tájékoztatót is. A Játékos elfogadja és elismeri, hogy a Játékban való részvétellel a jelen általános Játékszabályzat és a különös játékszabályzat(ok) rendelkezéseit megismerte, megértette. Ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen általános Játékszabályzatban vagy a különös játékszabályzat(ok)ban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az azokban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékokban nem jogosult részt venni. A Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékokból kizárni.

5. A jelen Játékszabályzat és a különös játékszabályzat(ok) módosításait a Szervező a szabályzatok közzétételi felületein, a Játékokkal kapcsolatos tájékoztatásokat, azok esetleges megszüntetéséről szóló értesítéseket pedig a Játékok felületein teszi közzé. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen általános Játékszabályzatban és a különös játékszabályzat(ok)ban foglalt feltételeket egyoldalúan módosítsa.

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékok felhívását bármikor visszavonja, a Játékok feltételeit bármikor módosítsa vagy azokat – nyertes kihirdetése nélkül is – megszüntesse. A Játékos ebből eredően semminemű igényt vagy követelést nem támaszthat.

7. A Játékokkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban Szervező telefonon, e-mailben, vagy levélben nyújt felvilágosítást.

8. A Játékokban 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik magyarországi bejelentett lakcímmel (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkeznek.

9. A Játékokban való részvétel feltétele az adott játék mechanizmusában foglalt feladat(ok) teljesítése, valamint jelen általános Játékszabályzat és a vonatkozó különös játékszabályzat elfogadása és betartása.

10. Nem vehetnek részt a Játékokban, abból ki vannak zárva

a) a Szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, az ilyen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói;

b) az adott játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói;

c) akik nem felelnek meg az adott játék meghirdetett feltételeinek

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játékok során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c) a Játékok tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti;

d) jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, amennyiben a tartalom nevezése az adott játékban feladat;

e) a Játékokra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg;

f) jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan megnyilvánulásokat tesz közzé a Játékok felületén;

g) a Játékokban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tanúsít;

h) aki a Szervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tanúsított.

12. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

13. A Játékokban való részvétel önkéntes, és azoktól a Játékok teljes időtartama alatt lehetőség van bármikor visszalépni.

14. Az egyes Játékok időtartama és az azokban való részvétel módja és különös feltételei minden esetben a Szervező által közzétételre kerülő részvételre felhívásban és a vonatkozó különös játékszabályzatban kerülnek meghatározásra.

15. Élő műsorban történő részvétel esetén a Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét, valamint a műsorvezető dönt a Játékos nyeréséről.

16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező az ebből eredő felelősségét kizárja.

17. Az a Játékos válik a Játékok nyertesévé, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni. Amennyiben az adott játék nyertese(i) sorsolás útján kerül(nek) kiválasztásra, úgy az adott játékfelhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül a Játékos kisorsolása is a nyertessé válás feltétele.

18. Amennyiben a nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Szervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsolhat. A pótnyertesek a nyertesek kiesése esetén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játékok nyereményére.

19. A Játékos a Játékokban történő regisztrációval egy időben elfogadja, hogy a Facebook profiljukon megadott vagy a jelentkezés során megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye, kihirdesse.

20. A Szervező a nyertes Játékost a nyertes által megadott elérhetőségen értesíti. A nyeremény átvételéhez a nyertes Játékosnak az értesítésétől vagy a nyertesként kihirdetésétől számított 3 munkanapon belül fel kell venni a kapcsolatot a Szervezővel az értesítési felületen vagy eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén, ennek hiányában a Szervező egyéb elérhetőségeinek egyikén.

21. Amennyiben a nyertes Játékos a 3 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja vagy a nyereményét az eredményhirdetést követő 30 napon belül sem veszi át, a nyereményre való jogosultságát elveszíti, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem annak esetleges felajánlójától nem követelheti. Ez esetben a Szervező jogosult pótnyertes hirdetésére. A pótnyertesre a nyertes Játékosra irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes Játékos helyébe lép.

22. Amennyiben legkésőbb a nyeremény átadásáig megállapításra kerül, hogy a nyertes Játékos

- a Játékban nem vehetett volna részt

- vagy abból kizárásra került, vagy

- ki volt zárva, illetve

- egyéb okból nem felel meg a jelen , illetve a különös Játékszabályzatban foglaltaknak vagy a nyereményt visszautasítja,

a nyereményre való jogosultságát elveszíti, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem annak esetleges felajánlójától nem követelheti. Ez esetben a Szervező jogosult pótnyertes hirdetésére. A pótnyertesre a nyertes Játékosra irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes Játékos helyébe lép.

23. A nyereményt a nyertes Játékos a Szervező székhelyén vagy a nyeremény felajánlójának telephelyén személyesen veheti át előzetesen egyeztetett időben személyazonosságának igazolásával és a Szervező által megkívánt szükséges személyes adatai megadásával.

24. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

25. A nyeremény után személyi jövedelemadó és egyéb közteher fizetési kötelezettség a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint alakul. A nyeremények átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

26. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervező kizárja a felelősségét a Játékok során használt telekommunikációs eszközök hibájából és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

A Szervező és a Játékok szervezésében Szervezővel közösen résztvevő cégek, 3. személyek nem felelősek, és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz, illetve a Játékokhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségek, károk és veszteségekért.

27. A Szervező és a Játékok szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért, valamint belépőjegy vagy egyéb részvételre jogosító nyeremény esetén a rendezvény meghiúsulásáért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyereménye hibája miatti igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával / forgalmazójával, illetve az azt szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

28. A Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a Játékos által jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

29. A Játékokkal kapcsolatban a Játékos vagy más social media felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel.

30. A Játékos elismeri, hogy a Játékra való jelentkezéssel a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul vette és elfogadta.

31. A Játékokban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

32. A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa feltöltött jelölésben, jelentkezésben esetlegesen megjelenő valamennyi személy a Játékban való részvételhez, a játékszabályban foglalt platformokon történő felhasználáshoz előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat az adott Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a szervezővel vagy lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a játékos köteles mentesíteni a szervezőt ezen igények alól.

33. A Játékban a jelölést beküldő játékos nevét, email címét, elérhetőségét a szervező kezeli a nyeremény felhasználása kapcsán.

34. Az érintett személy és játékos a titkarsag@szikm.hu email címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását a kötelező adatkezelés kivételével.

35. A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. Az adott Játékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket az adott játékkal kapcsolatosan.

36. A jelen Játékszabályzatban foglaltakra a magyar jog alkalmazandó, és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Székesfehérvár, 2023. 04. 12.

Szent István Király Múzeum

Szervező