SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
KUTATÁSI SZABÁLYZAT

A Szent István Király Múzeum Kutatási Szabályzata kutatók részére
A Kutatási Szabályzat a Szent István Király Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezi.

 

 1. A Szent István Király Múzeum a Kormány 47/2001. (III. 27.) – a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló – rendelete és az 1997. évi CXL. törvény 43-47. §-aiban meghatározottak alapján, lehetőséget nyújt külső kutatóknak a múzeumban őrzött műtárgyak, dokumentumok kutatására, azaz heti 3 napon, a 28. pontban meghatározott időtartam alatt, kutatói szolgálatot tart fenn. Kutatást, a múzeumigazgató által aláírt, érvényes kutatási engedély birtokában lehet végezni. A kutatási engedélyt a megfelelő formanyomtatványon írásban kell igényelni. A kutatási engedély a múzeum honlapjáról letölthető.
 2. A Szent István Király Múzeumban (a továbbiakban SZIKM) kutatásnak minősül minden az Intézmény gyűjteményeiben végzett, a 47/2001. (III.27.) Korm. rendelet 1.§.-a és melléklete alapján meghatározott szakmai alapadatok gyűjtésére és információszerzésére vonatkozik – függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések felhasználására irányul.
 3. A SZIKM a kutatásra kikért múzeumi anyagokról és dokumentációkról (szakmai alapadatok, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak megfelelően) műtárgyfotóval, fénymásolási és egyéb reprodukáló szolgáltatásokkal – intézményi szinten rögzített díjazás ellenében – a kutatók, de kimondottan kutatás céljára használhatóan, szolgálatára áll. Kivételes esetben – külön múzeumigazgatói engedéllyel – a kutató, vagy a kiadó által megbízott fotóművész/fényképész készíthet felvételt. A múzeumigazgató egyedi elbírálásként – díjmentesen kezelheti azon más muzeális intézmények vagy kutatói ilyen jellegű adatszolgáltatási kérelmét, mely intézmény munkatársaink kutatómunkájához térítésmentesen biztosítja vagy biztosította a folyamatban lévő munkához szükséges dokumentációt.
  A kutatásra kikért anyagok közlésére közlésfelhasználói engedélyt illetve a képek megjelentetéséhez „Másolat megrendelése” c. nyomtatványt kell kitölteni.
 4. A SZIKM gyűjteményeiben kutatást végezhetnek a hazai és külföldi társintézmények tudományos munkakörben dolgozó munkatársa/i, hivatásszerűen vagy hivatalból kutatónak minősülő hazai és külföldi személy/ek, illetve más természetes és/vagy jogi személy/ek.
 5. Kutatási védettség: A SZIKM gyűjteményeiben (a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül) a kulturális javak és a rájuk vonatkozó dokumentáció (továbbiakban: múzeumi anyag) feldolgozására és kutatására, valamint tudományos és közművelődési célú hasznosítására az intézmény azon szakembere/i jogosult/ak, aki/k e javakat gyűjtötték/feltárták, illetve, aki/k elsődleges meghatározásukat, leírásukat és nyilvántartásba vételüket elvégezté/k, állagukat megóvtá/k, restauráltá/k. Az 5 éves kutatási védettség alatt álló múzeumi anyagok külső kutató számára nem hozzáférhetők. A szerzői jogok védelme érdekében a kutatni kívánt dokumentáció (régészeti, egyéb történeti-, néprajzi gyűjtés) szerzőjének engedélye szükséges (fotó, rajz, irat stb.).
 6. Nem hozzáférhető az a kutatási anyag, mely feldolgozásra már ki lett adva, vagy feldolgozása folyamatban van. Ezen anyag alapadatainak kiadásához a feldolgozást végző személyének hozzájárulása szükséges, amennyiben nem járul hozzá, az adatok nem adhatók ki.
 7. Nem adható ki olyan feldolgozott anyagnak a kézirata (szakdolgozat, cikk, település történetét összegyűjtött civil személy adatai stb.), mely nem jelent meg vagy megjelenés előtt áll. Ezen anyag hozzáférhetőségének engedélyét az érintettől annak a személynek kell megszereznie, akinek a közöletlen anyagra kutatási, vagy nyilvánosságra hozatali szempontból szüksége van.
 8. A SZIKM gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött anyagról, valamint arra vonatkozó dokumentációkban csak és kizárólag azon személyek kutathatnak, akik érvényes kutatási engedéllyel rendelkeznek.
 9. A kutatási engedély tartalmazza a kérelmező természetes vagy jogi személy (képviselője) nevét, lakcímét, és/vagy székhelyét, személyazonosságát igazoló okmányának számát, (nem uniós állampolgár esetén útlevelének számát), a kutatás célját, a kutatandó témát és annak történelmi időhatárát.
 10. Kutatási engedélyt kizárólag a SZIKM igazgatója adhat, a gyűjtemény kurátorának hozzájárulásával egyetértésben (a kutatási kérelem szignózva van a kutatást érintő gyűjtemény kurátora által) a kérelem benyújtásától számítva 15 napon belül. A döntésről a kérelmező emailen vagy telefonon történő érdeklődése esetén telefonon is értesítést kaphat.
 11. A kutató a hivatalos kutatási engedély megkérése előtt telefonon, levélben, emailen, vagy személyesen érdeklődhet az illetékes gyűjtemény kurátoránál, az adattárosnál a céltéma vagy tárgy/dokumentum fellelési esélyeiről, illetve a kötelező írásbeli kérelem benyújtásának szabályairól.
 12. A kutatási engedély csak a megjelölt témára vonatkozó, kutatási korlátozás alá nem eső múzeumi anyagra, illetve annak segédleteire terjed ki.
 13. A kutatási engedély egy (konkrétan megnevezett) személyre szól és másra át nem ruházható.
 14. Ha a külső kutató a múzeumi anyag tanulmányozásához más személy segítségét (pl. tolmács, szakértő, rajzoló, fotós stb.) is igénybe kívánja venni, e személy számára is szabályszerű kutatási engedélyt kell kérni.
 15. Minden kutatási témára külön engedélyt kell kérni. Amennyiben a kutatás során a kutatási engedélyre nem vonatkozó anyagok kutatása is szükségessé válik, úgy a kutatási engedélyt a vonatkozó anyagra újból meg kell kérni.
 16. Helytelenül vagy hiányosan kitöltött kérelem alapján kutatási engedély nem adható ki.
 17. A kutatási engedély a kiállítás keltétől, legfeljebb 12 hónapig érvényes. Ha az engedély a kutatás befejezése előtt lejár, annak meghosszabbítását írásban kell kérni a SZIKM igazgatójától. A kutatás meghosszabbítására engedélyt csak a SZIKM igazgatója adhat.
 18. Kutatási engedélyt kaphat, aki:
  a) a 18. életévét betöltötte,
  b) valamely hazai vagy külföldi társintézmény vagy köz- és magángyűjtemény tudományos munkatársa,
  c) természetes jogi személy,
  d) az általa igényelt, a kutatás tárgyára vonatkozó múzeumi anyag tanulmányozásához szükséges ismeretekkel rendelkezik,
  e)    kötelezi magát a Kutatási Szabályzat betartására.
 19. A kérelmező Nyilatkozatot tartozik tenni és a tudomásulvételt aláírásával igazolni arra vonatkozóan, hogy
  a) tudomásul veszi és betartja a Kutatási Szabályzat külső kutatókra vonatkozó pontjait, illetve a kutatandó gyűjtemény/ek/re vonatkozó általános és külön rendelkezéseket is;
  b) tudomásul veszi, hogy a kutatási engedély a – rendelkezésre bocsátott kutatási anyaggal kapcsolatos – szerzői jogok megszerzését nem biztosítja. A szerzői joghoz kötött és jogdíjas anyagok kutatásához vagy közléséhez a kutatónak kell írásban engedélyt kérnie és a kutatási engedélyhez mellékelnie.
  c) publikáció esetén a forrást az illetékes gyűjteményében szokásos vagy előírt módon pontosan megjelöli (publikációnak minősül egy tárgy/dokumentum teljes terjedelmében való közlése, valamint a fényképek reprodukálása)
  d) a kutatás eredményéről a SZIKM illetékes gyűjteménye számára tájékoztatást nyújt, publikáció esetén a megjelent könyvet, kiadványt megküldi a múzeum könyvtárának.
  e) a tudomására jutott személyiségjogokat sértő adatokat nem közölheti, azokat sem a SZIKM, sem más intézmény, sem személyek ellen nem használhatja fel, illetve az ilyen tevékenységből származó jogi következményeket viselnie kell
  f) a nyilatkozat érvényes a külön engedélyben megnevezett múzeumi anyagokra is.
 20. Nem kaphat kutatási engedélyt az, akinek kutatási engedélyét korábban a SZIKM igazgatója véglegesen, vagy időlegesen visszavonta, valamint az, akinek az ország összes múzeumából és/vagy más közgyűjteményéből végleges vagy időleges kitiltását a mindenkori felügyeletet gyakorló minisztérium elrendelte és közzétette.
 21. A múzeumigazgató megtagadja a kutatási engedély kiadását:
  • ha a tevékenység vagy annak módja veszélyezteti a kulturális javak épségét, állapotát
  • ha az érintett műtárgyak restaurálás, konzerválás alatt állnak vagy kiállításon vannak bemutatva
  • ha az adott műtárgy, dokumentum raktározási helyét érintő raktár rendezés vagy költöztetés alatt áll
  • ha az adott műtárgy, dokumentum raktározási helyét érintő raktár revízió alatt áll
  • ha a kutatást érintő műtárgy, dokumentum feldolgozás alatt áll
  • ha a kutató egy korábbi kutatás alkalmával megszegte a SZIKM kutatási szabályzatában foglaltakat.

  A múzeumigazgató a fentiek alapján a már kiadott kutatási engedélyt visszavonhatja.

  A Szent István Király Múzeumban külön engedélyhez kötött anyagként nyilvántartott anyagokra és azok alapadataira, illetve azok reprodukálására szolgáló külön engedély(eke)t a kutatónak kell megkérnie. Amennyiben a múzeumi anyag kutatása külön engedélyhez kötött, erről a SZIKM illetékes gyűjteményének kurátora a kutató számára felvilágosítást nyújt.
 22. A SZIKM gyűjteményeinek kutatására és tanulmányozására csak az intézmény erre a célra kijelölt és rendelkezésre bocsátott helyiségeiben, felügyeletet ellátó személy jelenlétében, illetve közreműködésével van lehetőség.
 23. Ha a kutató a tanulmányozni kívánt anyag pontos adatait (pl. leltári szám) a munka megkezdése előtt 8 nappal a SZIKM illetékes gyűjteményének kurátorához eljuttatja, a kért anyagot részére előkészítik ezáltal a kutatási engedély birtokában haladéktalanul munkához láthat.
 24. A kutató az általa kutatott múzeumi anyag rendjét, sorrendjét, állapotát stb. nem változtathatja meg.
 25. Ha a kutató az engedélyezett és igényelt kutatást 14 napon belül nem kezdi meg, az előre igényelt előkészített anyag a helyére visszahelyezésre kerül és a kutatás csak újabb kutatási engedéllyel folytatható. Amennyiben a félbehagyott kutatást egy hónapon belül nem folytatja, a kutatást befejezettnek kell tekinteni.
 26. A múzeumi anyag kutatás céljából nem kölcsönözhető, a múzeum épületéből nem vihető ki.
 27. A múzeumi anyagot bármi módon rongálni, feszegetni, kapargatni, elemeire szétszedni, ütögetni, ráragasztani, ceruzával, tollal jelzéseket tenni, a dokumentumok szövegébe belejavítani, azokba jelzést tenni, aláhúzni, rárajzolni, sarkait behajtani, összegyűrni, azon írni vagy velük bármilyen szabálytalan műveletet végezni szigorúan tilos!
 28. A kutató a kutatás során használhat saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. lap-top, notebook, írógép, magnetofon), amelyek a kutató munkáját segítik vagy egyszerűsítik. (Ez a lehetőség nem vonatkozik a reprodukálást szolgáló, egyébként díjazással járó eljárásokra, illetve technikai eszközökre pl. szkennelés, fényképezés fényképezőgéppel, vagy telefonnal, filmfelvétel, videofelvétel stb.).
 29. A kutató szolgáltatási díjak ellenében reprodukciót (fénymásolat, fényképezés, film, videó, CD, DVD, műtárgymásolat stb.) kérhet arról a múzeumi anyagról, amelynek kutatásához és reprodukálásához engedélyt vagy adott esetben külön engedélyt kapott. A kutató a múzeumi anyagokról és azok dokumentációjáról, szakmai adatlapjairól a SZIKM igazgatójától – a kutató költségére – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak és a múzeumi szabályzatban rögzítettek figyelembevételével kutatási célú és minőségi másolatot kérhet.
 30. Ha ugyanarra a múzeumi anyagra több kutató is engedélyt kér, a kutatók közül a kutatásban elsőbbséget élvez az, aki a kérvényt korábban nyújtotta be. Ez az előny azonban egy hónapnál hosszabb időre nem biztosítható.
 31. A kutatási napok rendjét – a múzeumi munka zavartalansága érdekében – szigorúan be kell tartani. A kutatónapok rendjét a porta jól látható helyén és a SZIKM honlapján kell elhelyezi. A SZIKM kutatási időpontjai: hetenkénti napok: hétfő, kedd, szerda, 10 órától 15 óráig.
 32. A SZIKM gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes.
 33. A kutatószolgálatot ellátó adattári dolgozó minden egyes kutatás tényét rögzítő kutatási engedélyt megőriz, így a kutatási engedélyeket számára le kell adni.
 34. A költségtérítés alá eső szolgáltatásokat az adattári munkatárs hitelesítésével a SZIKM gazdasági ügyintézőjénél kell rendezni. Az elkészült költségtérítés alá eső szolgáltatások csak ennek rendezése után adhatóak ki.

 

Közlési felhasználói engedély

Kutatási engedély kérelem