István Király Múzeum közleményei

Címváltozás 1992-től: Szent István Király Múzeum közleményei

A sorozat – Tudományos művek

ISSN 1216-7967

 

1. Wathay Ferenc énekeskönyve. Jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal közli: Nagy Lajos. Székesfehérvár, 1955. 102, VII, [3] p. 

2. Fitz Jenő: Kiadatlan Hercules domborművek. Székesfehérvár, 1957. 19 p. 2 t.

3. Fitz Jenő: A székesfehérvári budai külváros középkori templomai. Székesfehérvár, 1956. 15 p.

4. Fitz Jenő: Hercules-kultusz eraviszkusz területen. Székesfehérvár, 1957. 31 p.

5. Somogyi Árpád: Vladimiri istenszülő ikon XV. századi másolata Székesfehérvárt. – A Copie de la Vierge de Vladimir, Datans du XVème siècle. Székesfehérvár, 1957. 32 p. ill.

6. Solymos Ede: Rekesztő halászat a Velencei tavon. – Sperrfischerei auf dem See von Velence. Székesfehérvár, 1958. 47 p. ill.

7. Fitz Jenő: Fejér megyébe hurcolt római kövek kérdéséhez. – Zur Frage der ins Komitat Fejér verschleppten Steindenkmaler aus der Römerzeit. Székesfehérvár, 1958. 23 p.

8. Fitz Jenő: Zur Frage der kaiserzeitlichen Hügelgräber in Pannonia Inferior. Székesfehérvár, 1958. 21 p.

9. Petres Éva, F.: Neolithic Graves at Bicske. Székesfehérvár, 1959. 14 p. 3 t.

10. Fitz Jenő: L. Alfenus Avitianus. Székesfehérvár, 1960. 15 p.

11. Szakál Ernő – Entz Géza: István király szarkofágja. Székesfehérvár, 1969. 28 p. ill.

12. Zádor Anna: Pollack Mihály Fejér megyei működése. Székesfehérvár, 1967. 32 p. ill.

13. Székesfehérvár évszázadai 1. Az államalapítás kora. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1967. 164 p. ill. 

Tartalom – Inhalt

Kralovánszky Alán: Székesfehérvár kialakulása a régészeti adatok alapján. – Die Ausbildung der Stadt Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) auf Grund der archäologischen Daten. p. 7–18.
Györffy György: Székesfehérvár feltünése a történeti forrásokban. – Das erscheinen von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) in den Geschichtsquellen. p. 19–25.
Fügedi Erik: Székesfehérvár korai története a város alaprajzában. – Frühgeschichte Stuhlweissenburg (Székesfehérvár im Spiegel des Grundrisses der Stadt. p. 27–34.
Kralovánszky Alán: Székesfehérvár X–XI. századi településtörténeti kérdései. – Siedlungsgeschichte Probleme der Stadt Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) in den X–XI. Jahrhunderten. p. 35–47.
Bónis György: Székesfehérvár az Árpádház székhelye. – Stuhlweissenburg (Székesfehérvár), die Rezidenz der Arpaden. p. 49–61.
Vajai Szabolcs: Géza nagyfejedelem és családja. – Grossfürst Géza und seine Familie. p. 62–100.
Horváth János, ifj.: Székesfehérvár korai történetének néhány kérdése az írásos források alapján. – Einige Probleme der Frühgeschichte von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) auf Grund der schriftlichen Quellen. p. 101–116.
Németh Péter: Az első magyar egyházmegye kialakulásának kérdéséhez. – Zur Frage der Ausbildung der ersten ungarischen Diözese. p. 117–124.
Nemeskéri János – Kralovánszky Alán: Székesfehérvár becsült népessége a X–XI. századokban. – Die geschätze Bevölkerungszahl Stuhlweissenburgs (Székesfehérvár) in den X–XI. Jahrhunderten. p. 125–140.
Kozák Károly: A székesfehérvári királyi bazilika legkorábbi építkezései korszaka. – Die ältesten Bauperioden der königlichen Basilika von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 141–155.
Kovács Éva: A székesfehérvári bazilika XI. századi kincsei. – Die Schätze der königlichen Basilika von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) im XI. Jahrhundert. p. 157–164.

14. Székesfehérvár évszázadai 2. Középkor. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1972. 231 p. i 

Tartalom – Inhalt

Koller, Heinrich: A székesfehérvári királyi trónus kérdése. – Das Problem des Königsthrons zu Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 7–20.
Mezey László: Székesfehérvár egyházi intézményei a középkorban. – Die kirchlichen Institutionen Stuhlweissenburgs (Székesfehérvár) im Mittelalter. p. 21–36.
Györffy György: A székesfehérvári latinok betelepülésének kérdése. – Die Frage der Ansiedlung der Stuhlweissenburger (Székesfehérvár) Latiner. p. 37–44.
Székely György: A székesfehérvári latinok és vallonok a középkori Magyarországon. – Die Latiner und die Wallonen von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) im mittelalterlichen Ungarn. p. 45–72.
Mándoky K. István: A Hantos-széki kunok. – Die Komanen von Hantos-szék (sedis Hontos) p. 73–82.
Bónis György: A székesfehérvári törvénynaptól az „ország szabadságá”-ig. – Von den Gerichtstagen in Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) bis zur „libertas regni”. p. 83–102.
Kovács Éva: A középkori magyar királyság jelvényeinek kérdése. – Zur Frage der Insignien des mittelalterlichen ungarischen Königtums. p. 103–112.
Huszár Lajos: Anjou-kori pénzverés Székesfehérvárott. – Anjouzeitliche Münzprägung in Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 113–122.
Horváth János: Középkori irodalmunk székesfehérvári vonatkozásairól. – Zur Frage der ungarischen mittelalterlichen Literatur über Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 126–142.
Degré Alajos: Székesfehérvár városi joga a középkorban. – Der Stadtrecht von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) im Mittelalter. p. 143–150.
Kubinyi András: Székesfehérvár középkori oklevéladása és pecsétei. – Die mittelalterlichen Urkunden und Siegel der Stadt Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 151–168.
Marosi Ernő: Mátyás király székesfehérvári sírkápolnája. – Die Grabkapelle des Königs Matthias Corvinus. p. 169–184.
Berkovits Ilona: A későközépkori könyvkultúra Székesfehérvárott. – Die spätmittelalterliche Bücherkultur in Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 185–190.
Gedai István: Székesfehérvár közép- és török-kori pénzleletei. – Die mittelalterlichen und türkenzeitlichen Münzfunde Stuhlweissenburgs (Székesfehérvár. p. 191–198.
Nagy Lajos: Székesfehérvár későközépkori topográfiája. – Die spätmittelalterliche Topographie von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár). p. 199–214.
Dobszay László: Középkori zenetörténetünk székesfehérvári vonatkozásai. – Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) und die mittelalterliche Musikgeschichte Ungarns. p. 215–231.

15. Székesfehérvár évszázadai 3. Török kor. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1977. 168 p. ill

Tartalom – Inhalt

Hazai György: Magyar–török diplomáciai kapcsolatok a XV. század végén. – Die ungarisch-türkischen Beziehungen am Ende des 15-ten Jahrhunderts. p. 7–14.
Sinkovics István: Székesfehérvár a török támadás előestéjén. – Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) am Vorabend des türkischen Angriffs. p. 15–30.
Hazai György: A „Tarih-i Ungurus” (Magyarország története) feldolgozásának kérdése. – Die Frage der Aufarbeitung der Chronik des Terdzüman Mahmud. p. 31–36.
Gökbilgin, Tayyib: Székesfehérvár 1543. évi elfoglalása és a magyarországi török fennhatóság korának kérdéséről. – Über die Frage der türkischen Oberhoheit in Ungarn und die Eroberung von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) im Jahre 1543. p. 37–40.
Kakuk Zsuzsa: A magyar nyelv oszmán–török jövevényszavai. – Die osmanisch-türkischen Lehnwörter der ungarischen Sprache. p. 41–48.
Fehér Géza, ifj.: A magyar történelem XVI. századi török ábrázolásai. – Die türkischen Schilderungen des 16-ten Jahrhunderts der ungarischen Geschichte. p. 46–76.
Horváth Anna, Sz.: Istolni Beograd gazdaságtörténeti kérdései. – Die wirtschaftgeschichtlichen Fragen von Istolni Beograd (Székesfehérvár). p. 77–83.
Hegyi Klára: A török közigazgatás és a magyar városi autonómia. – Die türkische Verwaltung und die Autonomie der ungarischen Städte. p. 85–97.
Kovács Péter: Székesfehérvár középkori topográfiájának néhány kérdése a XVI–XVII. századi metszetek tükrében. – Einige Frage der mittelalterlichen Topographie des Stuhlweissenburgs (Székesfehérvár) im Spiegel der Stiche der 16–17-ten Jahrhunderte. p. 99–103.
Gerő Győző: Istolni Beograd építészeti emlékei. – Die Baudenkmäler von Istolni Beograd (Székesfehérvár). p. 105–126.
Fényi Ottó: A székesfehérvári királyi bazilika és a préposti residentia a XVII. században. – Die königliche Basilika und die Residenz der Propstei von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) im 17-ten Jahrhundert. p. 127–144.
Rázsó Gyula: Székesfehérvár hadászati jelentősége a török hódoltság korában. Az 1601. és az 1688. évi ostrom. – Die strategische Bedeutung von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) unter der Türkenherrschaft. Die Belagerungen von 1601 und 1688. p. 145–158.
Csomasz Tóth Kálmán: XVI–XVII. századi zenetörténetünk székesfehérvári vonatkozásai. – Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) und die ungarische Musikgeschichte des 16–17-ten Jahrhunderts. p. 159–168.

16. Székesfehérvár évszázadai 4. 1688–1848. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár, 1979. 199 p.

Tartalom – Inhalt

Somkuti Éva: Székesfehérvár betelepítése a XVII. század fordulóján (1688–1703). – Die Besiedlung von Stuhlweissenburg an der Wende des XVII. Jahrhunderts (1688–1703). p. 7–26.
Fallenbüchl Zoltán: Az újkori államigazgatás kezdetei Székefehérvárott. – Die Anfänge der neuzeitlichen Staatsverwaltung in Stuhlweissenburg. p. 27–42.
Baranyai Béláné: A két Nesselrode. – Die beiden Nesselrode. p. 43–50.
Németh László: A székesfehérvári egyházmegye kialakulása (1688–1777) és első püspöke, Sélyei Nagy Ignác (1777–1789) – Die Entwicklung der Stuhlweissenburger Diözese (1688–1777) und ihr erster Bischof Ignatius Selyei Nagy (1777–1789) p. 51–91.
Kállay István: Székesfehérvár város bíráskodásának XVIII. századi forrásai. – Qellen zur Geschichte der Gerichtsbarkeit der Stuhlweissenburg im XVIII. Jahrhundert. p. 92–98.
Kovács Péter: Jezsuita patika és faragóműhely Székesfehérvárott. – Apotheke und Schnitzwerkstadt der Jesuiten in Székesfehérvár. p. 99–103.
Zádor Anna: Székesfehérvár építészeti emlékei a felvilágosodás és a klasszicizmus korában. – Die Architektur von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) zur Zeit der Aufklärung und des Klassizismus. p. 104–118.
Kerényi Ferenc: Székesfehérvár magyar nyelvű színészete a XIX. század első felében. – Die ungarisch-prachige Schauspielkunst von Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. p. 119–132.
Lukács Ágnes, B.: Adalék Székesfehérvár és Fejér vármegye népességtörténetéhez az 1820-as években. – Beitrag zur Geschichte der population der Stadt Stuhlweissenburg und des Komitats Fejer in den 1820-er Jahren. p. 133–138.
Farkas Gábor: A tőkés társadalom kialakulásának kérdései Székesfehérvárott. – Einige Fragen der Entstehung der kapitalistischen Gesellschaft in Stuhlweissenburg. p. 139–151.
Sulyok János: Adatok Székesfehérvár újkori könyvkultúrájához. – Neuzeitliche Bibliotheken als Kulturezentren der Stadt Stuhlweissenburg. p. 152–174.
Szigeti Kilián: Székesfehérvár újkori zenetörténete. – Die neuzeitliche Musikgeschichte der Stadt Stuhlweissenburg. p. 175–199.

17. nem jelent meg

18. Die aktuellen Fragen der Bandkeramik. Akten der Pannonia Konferenzen, I. – A vonaldíszes kerámia időszerű kérdései. Az I. Pannonia Konferencia aktái. Szerk. Fitz Jenő. Segédszerk. Makkay János. Székesfehérvár, 1972. 235 p. (Erscheint gleichzeitig als die Abbhandlungen im Jahrbuch des István Király Museum Alba Regia, Band 12. Székesfehérvár, 1972. – Változatlan szöveggel és illusztrációkkal megjelent az Alba Regia 12. kötetében.)

Tartalom – Inhalt

Newell, R. R.: The Mesolithic Affinities and Typological Relations of the Dutch Bandkeramik Flint Industry. – A hollandiai vonaldíszes kerámia kovakő-eszközeinek rokonsága a középső kőkori kőeszköziparral. p. 9–38.
Dobosi V., T.: Mesolithische Fundorte in Ungarn. – Mezolithikus lelőhelyek Magyarországon. p. 39–60.
Nandris, J.: Relations between the Mesolithic, the First Temperate Neolithic, and the Bandkeramik: the Nature of the Problem. – Kapcsolatok a mérsékelt égöv legkorábbi újkőkora és a vonaldíszes kerámia között. p. 61–70.
Trogmayer O.: Körös Gruppe–Linienbandkeramik. – A Körös-csoport és a vonaldíszes kerámia. p. 71–76.
Kalicz N. – Makkay J.: Probleme des frühen Neolithikums der nördlichen Tiefbene. – Az Északalföld korai neolithikumának kérdései. p. 77–92.
Kalicz N. – Makkay J.: Sündliche Einflüsse im frühen und mittleren Neolithikum Transdanubiens. – Déli hatások a Dunántúl korai és középső neolithikumában. p. 93–106.
Lichardus, J.: Beitrag zur chronologischen Stellung der östlichen Linearbandkeramik in der Slowakei. – Adatok a szlovákiak keleti vonaldíszes kerámia időrendi helyzetéhez. p. 107–122.
Pavúk, J.: Zur Problematik der Gräberfelder mit der Linienbandkeramik. – A vonaldíszes kerámia temetőinek kérdései. p. 123–130.
Pavlů, Ĭ: Das linearkeramische Ornament in der Entwicklung der böhmischen Linearkeramik. – A csehországi vonaldíszes kerámia díszítési rendszere. p. 131–142.
Tringham, R.: The Function, Technology, and Typology of the Chipped Stone Industry at Bilany, Czechoslovakia. – Bylany (Csehország) pattintott kőeszközeinek formai, technológiai és funkcionális vizsgálata. p. 143–148.
Meier-Arendt, W.: Zur relativen Chronologie der Gruppen Hinkelstein und Grossgartach sowie der Rössener Kultur. – A Hinkelsteini és Grossgartachi, illetve Rösseni művelődések relatív kronológiai helyzete. p. 149–161.
Marinescu-Bîlcu: Quelques aspects du problème de la contribution de la céramique rubanée à la formation de la civilisation Précucuteni I. – A vonaldíszes kerámia szerepe a Precucuteni I művelődés kialakulásában. p. 162–172.
Comşa, E.: Qeulques nouvelles données sur la culture à céramique rubanée en territoire roumain. – Újabb adatok a romániai vonaldíszes kerámia kérdéséhez. p. 173–180.
Bregant, T.: Elemente der adriatischen Mittelmeerkulturgruppe im Alpenfazies der Lengyel-Kultur. – Az Adria-vidéki ún. Földközi-tengeri művelődés elemei a Lengyeli kultúra alpesi fáciesében. p. 181–186.
Höckmann, O.: Andeutungen zu Religion und Kultus in der bandkeramischen Kultur. – Fejtegetések a vonaldíszes kerámia vallásáról és kultuszéletéről. p. 187–210.
László A.: Vases néolithiques à face humaine, découverts en Roumanie. – Újkőkori arcos edények Romániából. Az emberi arc ábrázolásának kérdéséről a Dunamedence neolithikus edényein. p. 211–235.

19. Gorsium Forschungen I. Székesfehérvár, 1974. 161 p. ill. (Die Abhandlungen erscheinen in Alba Regia XIII, 1974.)

 Tartalom – Inhalt

Gabler D.: Sigillaten auf dem Gebiet des palatiums von Gorsium. p. 9–68.
Kocztur É.: Ausgrabungen im südlichen Stadtviertel von Gorsium (Tác-Margittelep). p.69–148.
Radan, T. G. Angaben zur Frage der sgonannten „Leuchttürme”. p. 149–161.

20. The Celts in Central Europe. Papers of the II. Pannonia Conference. – A II. Pannonia Konferencia aktái. Székesfehérvár, 1975. 252 p. ill. (Papers are published simultaneously in Alba Regia XIV, 1975.) 

Tartalom – Inhalt

Duval, P.-M.: La décoration des fourreaux d’épée latèniens en Europe du Centre-Est et en Europe Occidentale. p. 9–13.
Megaw, J. V. S.: The orientalizing theme in early celtic art: East or West. p. 15–33.
Bognár-Kutzián, I.: Some new early La Tène finds in the Northern Danube Basin. p. 35–46.
Zirra, V.: Influence des Geto-Daces et de leurs voisins sur l’habitat celtique de Transylvanie. p. 47–64.
Bermond-Montanari, G.: Il problema di Celti in Romagna in relazione agli scavi di S. Martino in Gattara. p. 65–77.
Doorselaer, A. von: Der Kemmelberg, ein keltischer Herrensitz? p. 79–84.
Ratimorská, P.: Das keltisches Gräberfeld in Chotín (Südslowakei). p. 85–95.
Benadik, B.: Besonderes angelegte Gräber auf keltischen Gräberfeldern der Slowakei und ihre gesellschaftliche Bedeutung. p. 97–106.
Dehn, W. Älterlatènezeitliches Pferdegeschirr – Trensen und Zierscheiben. p. 107–108.
Schwappach, F.: Zur Chronologie der östlichen Frühlatène-Keramik. p. 109–136.
Neustupný, J.: A propos du modèle des oppidums celtiques. p. 137–138.
Břeň, J.: La Tène circular structures in Central Europe. p. 139–141.
Lorenz, H.: Bestattungssitten und Fundkombinationen in Früh- und Mittellatène-Gräbern Zentraleuropas. p. 143–145.
Szabó M.: Sur la question du filigrane dans l’art des celtes orientaux. p. 147–165.
Jovanović, B.: The Scordisci and their art. p. 167–176.
Woźniak, Z.: Die Kelten und die Latènekultur auf den thrakischen Gebieten. p. 177–183.
Chrişan, I. H.: La nécropole de Fîntînele et son importance pour le problème des Celts de l’Europe Centrale. p. 185–186.
Németi, J.: Contributions concernant le facies latènien du Nord-Ouest de la Roumanie a la lumière des découvertes celtiques de Pişcolt (Dépt. de Satu Mare). p. 187–187.
Frey, O. H.: Ein bemaltes Spätlatènegefäß aus Manching. p. 199–201.
Peschel, K.: Zum Flachgräberhorizont der Latènekultur in Thüringen. p. 203–214.
Todorović, J.: Die Ethnogenese der Skordisker. p. 215–223.
Petres É., F.: Angaben zum römerzeitlichen Fortleben der keltischen Plastik in Pannonien. p. 225–234.
Waldhauser, J.: Die keltische Viereckschanzen in Böhmen. p. 235–244.
Duval, P.-M.: Cloture de la conference. p. 245–247.
Programme. p. 249–252.

21. A magyar pénzverés kezdete. A magyar pénzverés kezdete című konferencia előadásai, amelyek a Székesfehérvári Alba Regia Napok keretében 1973. május 14-én hangzottak el. Székesfehérvár, 1975. p. 249–288. (Megjelent az Alba Regia XIV, 1975 kötetében is. Az oldalszámok azonosak).

Tartalom – Inhalt

Gedai István: A magyar pénzverés kezdetének problémái. p. 249–252.
Káplár László: I. István király pénzei anyagvizsgálatának eredményei. p. 253–255.
Kovács László: Adatok a LANCEA REGIS feliratú pénz értékeléséhez. p. 257–274.
László Gyula: Géza-kori pénzverésünk kérdéseiről. p. 275–276.
Huszár Lajos: A pénzverés helye Magyarországon a XI. században. p. 277–279.
Bónis György: István király törvényeinek pénzbüntetési rendszere. p. 281–282.
Kralovánszky Alán: A tinópénz kérdései I. István király korában. p. 282–286.
Györffy György: A magyar pénzverés kezdeteinek kérdéséhez. p. 287–287–288.

22. Der Römische Limes in Ungarn. Taschenbuch für die Teilnehmer des XI. Internationalen Limeskongresses. Herausg. von Jenő Fitz. Székesfehérvár, 1976. 139 p. ill.

23. Kunst und Mythologie der Landnehmenden Ungarn. A Magyar Régészeti Társulat előadásaiból 1977. december 7-i tudományos ülésszak. Székesfehérvár, 1979. 32 p. ill.

Tartalom – Inhalt

Fodor I.: Einige Beträge zur Entfaltung der ungarischen Kunst der Landnahmenzeit. p. 7–15.
Mesterházy K.: Beziehungen der Mythologie zur Gesellschaftsordnung bei den Ungarn zur Zeit der Landnahme. p. 17–22.
Dienes I.: Archäologische Beweise des Geisterglaubens der Ungarn zur Zeit der Landeseroberung. p. 23–32.

24. Forschungsfragen der Steinskulptur der Arpadenzeit in Ungarn. Akten der Pannonnia–Konferenzen III. 1978. – A Pannonia Konferencia aktái III, 1978. Székesfehérvár, 1979. 99 p. ill. (Megjelent az Alba Regia XVII, 1979 kötetében is.)

Tartalom – Inhalt

Entz G.: Einführung. p. 7–8.
Kozák K.: Beitrag zur Frage der mit Palmetten verzierten Steine. p. 9–10.
Nagy S.: Paralellen des Steines von Aracs in der Wojwodina. p. 11–20.
Tóth M.: Pécs und die Skuptur Ungarns im 12. Jahrhundert. p. 21–30.
Entz G.: Methodische Fragen. p. 31–32.
Szakál E.: Bemerkungen zur Steinbearbeitung der Romanik in Ungarn. p. 33–36.
Skubiszewski, P.: Quelques observations sur le portail roman de Tum (Leczyca). p. 37–58.
Dercsényi D.: Einige Probleme der arpadenzeitlichen Steinmetzkunst. p. 59–61.
Guzsik T.: Die Werkstattbeziehungen der romanischen Kirche am Zsámbék. p. 63–70.
Marosi E.: Stilrichtungen zwischen 1220–1230 in der Bauskulptur. p. 71–78.
Schwarz, M.: Der Weg normannischer Dekorationsformen in der Bauplastik nach Niederösterreich. p. 79–84.
Schubert, E.: Die Datierung der frühgotischen Bauornamentik in naumburger Westchor. p. 85–88.
Horvat, A.: Über die Steinskulptur der Arpadenzeit in Kontinentalkroatien. p. 89–99.

25. Pesovár Ferenc (1930–1983): Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene. Székesfehérvár, 1982. 324 p. ill. /Fejér megye néprajza 1./ – ISBN 963-7131-33-7

26. Pesovár Ferenc (1930–1983): A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Székesfehérvár, 1983. 351 p. ill. /Fejér megye néprajza 2./ – ISBN 963-7131-44-2

27. Bronzes romains figurés et appliques et leurs problémes techniques. Akten der Pannonia–Konferenzen. – A Pannonia Konferenciák aktái IV, 1982. Székesfehérvár, 1984.

Tartalom – Inhalt

Zadoks-Josephus Jitta, A. N.: Roman bronze statuettes: another approach to dating. p. 9–11.
Braemer, F.: Bronziers et mineurs. p. 13–18.
Kunckel, H.: Zu einigen Bronzestatuetten in Museum von Kabul. p. 19–23.
Barr-Sharrar, B.: Two Roman decorative busts in the Metropolitain Museum, New York. p. 25–29.
Buschhausen, Heide: Der Eros von Dyrrhachion. p. 31–34.
Boucher, St.: Quelques figunes de bronze: Rosmerta, parèdre de Mercure, et autres divinités gauloises. p. 35–37.
Heres, G.: Die römischen Bronzen in der Neuaufstellung des Berliner Antiquariums 1907–1911. p. 39–42.
Schleiermacher, M.: Ein Medaillon mit Büste. p. 43–44.
Stutzinger, D.: Bronzestatuette eines opfernden Togatus im Römisch-Germanischen Museum Köln. p. 45–47.
Menzel, H.: Bronzen der esten Jahrhunderts im Rheinischen Landesmuseum Bonn. p. 49–52.
Nuber, H. U.: Römische Metallklapptische. p. 53–57.
Künzl, E.: Einige Bemerkungen zu den Herstellern der römischen medizinischen Instrumente. p. 59–65.
Garbsch, J.: Neue Funde römischer Paraderüstungen. p. 67–69.
GSchwantler, K.: Eine bronzene Eberstatuette aus Enns-Lauriacum. p. 71–77.
Bouzek, J. – Ondřejová, J.: Die römischen Bronzen der Sammlung Nostitz. p. 79–81.
Bánki Zs.: Bemerkungen zum Lararium von Sárszentmiklós. p. 83–85.
Gáspár D.: A Roman die? p. 87–88.
Kovács, V.: Mark Aurel Porträt aus Lugio. p. 89–91.
Pop, C.: Tre pezzi ornamentali di bardatura. Scoperti sul territorio della Dacia Romana. p. 93–94.
Manfrini, I.: „Manières” de bronziers égyptiens. p. 95–98.
Szabó K.: Balsamaires en bronze provenant de la Pannonie. p. 99–113.
Buschhausen, Helmut: Mittelalterliche Metallarbeiten und die Antike. p. 115–118.
Beschi, L.: Bronzi antichi nel Rinascimento Fiorentino: alcuni problemi. p. 199–124.
Formigli, E.: Indagine technica sulla testa di Giove del Kunsthistorisches Museum (Antikensammlung) di Vienna. p. 125–128.
Wielowiejski, J.: Bericht des Plinius des Älteren über die Legierung der römischen Bronzegefäße im Lichte der chemischen Analyse. p. 129–134.
Cserményi V.: Statuettes de Vénus en Pannonie. p. 135–137.

28. Märkte und Warenaustausch im Pannonischen Raum. Vorträge des 4. Internationalen Symposiums „Ethnographia Pannonica” in Székesfehérvár 1987. Herausg. von László Lukács. Székesfehérvár, 1988. 190 p. – ISBN 963-7131-87-6

 Tartalom – Inhalt

Balassa Iván: Zur Geschichte der Ethnographia Pannonica. p. 7–8.
Lukács László: Volkskundliche Forschungen von Milovan Gavazzi im Pannonischen Raum. p. 9–14.
Gavazzi, Milovan: Zu einigen Problemen der Volkskulturforschung im Pannonischen Raum. p. 15–25.
Frolec, Václav: Die Mährischen Städte als Zentren des Warenaustausches. p. 26–31.
Gunda Béla: Volkskundliche Handelsbeziehungen zwischen Süd-Transdanubien und Slawonien. p. 32–38.
Nachbagauer, Werner: Wanderhändler in Wien um die Jahrhundterwende. p. 39–43.
Dankó Imre: The Ethnocultural Role of the Transdanubian Fairs. p. 44–50.
Liszka József: Warenaustausch und Wanderhändler in dem slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. p. 64–68.
Fatuska János: Dörfer und Städte des Totiser Beckens als Produktions- und Absatzgebiet. p. 69–72.
Kašpar, Libuše: Wax-Chandlers and Honey-Bread Men in Karlovac at Fairs and Church Feasts Past and Present. p. 78–82.
Steininger, Hermann: Beispiele zum Handel mit Keramik in Europa. p. 83–93.
Gráfik Imre: Töpfer aus dem Tal von Velemér. p. 94–101.
Sergő Erzsébet: Handel mit der Dőrer Keramik. p. 102–106.
Pintér István: Volkstümlicher Heilwasserhandel in Westpannonien. p. 107–110.
Domonkos Ottó: Marktwerkehr – Taufe – Weihe. 111–114.
Balázs Géza: Einfluss der liquidierten transdanubischen Eisenbahnlinien auf das Volksleben. p. 115–118.
Novák László: Trade and Migrational Connections between Transdanubia and the Area between the Rivers Danube and Tisza in the 17th–19th Centuries. p. 119–121.
Svirac, Manda: Brotgebäcke und ihre Funktion auf den Märkten. p. 122–128.
Selmeczi-Kovács Attila: Die Ölhändler. p. 129–135.
Kiss Mária: „Volksansammlungen” und Kommunikationsstrukturen bei den Südslaven in Ungarn. p. 136–140.
Tátrai Zsuzsanna: Wallfahrtsgeschenk, Marktgeschenk. p. 141–143.
Voigt Vilmos: Pannonischer Folklorewarenaustausch. p. 144–149.
Bockorn, Olaf: „Magyarul beszélünk” Ungarische Touristen in Wien. p. 150–158.
KalesnỲ, František: Über den ambulanten Verkauf handwerklicher Erzeugnisse im Feudalismus. p. 159–163.
Hoffmann Tamás: Die Marktflecken in Ungarn – ein kulturelles Phänomen. p.164–166.
Sigmundová, Marta – Botík, Ján: Economic Diaries as a Source of Study of the Exchange of Goods in a Peasant Environment. p. 167–174.
Falt’anová, Ľubica: The Main Directions of Trade from Slovakia. p. 175–183.
Csoma Zsigmond: Märkte in Oberwart ihre Bedeutung für den Warenaustausch und Warentransport. p. 184–187.
Palládi-Kovács Attila: The Ethography of the Markets and the Exchange of Goods in Central Transdanubia. p. 188–189.
Protokoll. p. 190.

29. Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. Herausg. von Béla Gunda, László Lukács, Attila Paládi-Kovács. Székesfehérvár, 1989. 287 p. ill. – ISBN 963-731-884

 Tartalom – Inhalt

Gunda Béla: Zsigmond Bátky (1874–1939). p. 7–14.
Frolec, Václav: Die Genesis des dreiteiligen Bauernhauses auf dem Territorium der Tschekoslowakei. p. 15–25.
Bockhorn, Olaf: „Anno 1757. Jahr, hab ich Michael Polster an gefangen zum Hauß Bauen” Der Bau eines Blockhauses in Oberwart/Felsőőr. p. 27–40.
Schubert, Gabriella: Ungarische und türkische Vorbilder in den Wohnkulturen der Balkanvölker. p. 41–55.
Švecová, Soňa: Beitrag zur Konstruktion des Dachgerüstes in Slowakei. p. 57–64.
Fenton, Alexander: The Hearth as a Marker of Social Change: the Scottish Example. p. 65–75.
Steensberg, Axel: Predecessors of the Chimney. p. 77–81.
Lukács László: Feuerstätten im ost-transdanubischen Haus. p. 83–113.
Dám László: Feuerstätten in den Wohnhäusern der Großen Ungarischen Tiefbene. p. 115–123.
Juhász Antal: Beiträge zm Rauchfang und zur Heizvorrichtung der Küche des Bauernhauses auf der Großen Ungarischen Tiefbene im 18. und 19. Jahrhundert. p. 125–137.
Kósa László: Die Kaminheizung. p. 139–148.
Lackovits Emőke: Merkmale der Wohnkultur in ungarischen Dörfern am Neusiedler See vom 18. Jahrhundert bis 1960. p. 149–160.
Botík, Ján: Economic Functions of the Peasant Dwelling in Hont. p. 161–167.
Novák László: Haufendörfern im Nordwesten der Großen Ungarischen Tiefbene. p. 169–184.
Gunda Béla: Einige ethnobotanische Probleme des Triticum spelta L. p. 185–195.
Paládi-Kovács Attila: Milchwirschaft in Ungarn im 18. Jahrhundert. p. 197–207.
Vincze Lajos: Women, Sex and Herd in Peasant Pastoralism. p. 209–212.
Szabadfalvi József: Intensive Schweinerassen in Ungarn. p. 213–218.
Hoffmann Tamás: Karre, Wagen, Kutsche. p. 219–226.
Csoma Zsigmond: Beschaffung von weichem Bauholz (Nadelholz) in Mittel-Transdanubien. p. 227–236.
Liszka József: Geräte und Methoden der Güterbeförderung mit menschlicher Kraft im Tal des Páris-Baches. p. 237–244.
Kresz Mária: Kettle and Pot. p. 245–255.
Viga Gyula: Spezifische Geräte zur Zubereitung der Schneckennudeln bei den Ungarn. p. 257–270.
Selmeczi Kovács Attila: Das Pressen von Öl. p. 271–278.
Kisbán Eszter: Aufnahme des Zuckers in die bäuerliche Nahrungskultur in Ungarn. p. 279–287.

30. Gelencsér József – Lukács László: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében. Székesfehérvár, 1991. 637 p. ill. /Fejér megye néprajza 3./ – ISBN 963-7131-94-9

31. Demeter Zsófia – Gelencsér József – Lukács László: Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár–Palotaváros története és néprajza. Szerk. Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 1990. 172 p. ill. – ISBN 936-7131-95-7

32. Lukács László: A mezőföli tanyák néprajza. A farmtanyák kialakulása és pusztulása a Mezőföldön a XIX–XX. században. – Die Spätentstehung des Farmgehöft-Systems Ausserhalb der grossen ungarischen Tiefebene. Entstehung und Untergang bäuerlicher Farmgehöfte im Mezőföld. Székesfehérvár, 1998. 97 p. ill. – 963-7390-80-4

33. Religions and Cults in Pannonia. Exhibiton at Székesfehérvár, Csók István Gallery 15 May – 30 September 1996. The exhibition was organized by Narodni Muzej, Ljubljana – Arheološki Muzej, Zagreb – Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár. Székesfehérvár, 1998. 140 p. ill. – ISBN 963-7390-83-9

Tartalom – Contents

Rendić-Miočević, A. – Šegvić, M.: Religions and Cults in South Pannonian regions. p. 7–16.
Šašel Kos, M.: Autochthonous Cults between Emona and Poetovio. p. 17–22.
Humer, F. – Jobst, W. – Kremer, G.: The Temple District on Pfaffenberg. p. 23–24.
Fitz J.: Area sacra in Gorsium. p. 25–28.
Póczy K.: Iuppiter Optimus Maximus Teutanus. p. 29–32.
Póczy K.: Healting Deities. p. 33–36.
Jobst, H.: The Cult of the Oriental Deities in Carnuntum. p. 37–42.
Gáspár D.: Christianty in Pannonia. p. 43–49.
Catalogue. p. 51–134.

34. Fejér megye művészeti emlékei. – The Historic Monuments of Fejér County. Szerk. Entz Géza Antal, Sisa József. Székesfehérvár, 1998. 267 p. ill. – ISBN 963-7390-84-7 – A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet és a Szent István Király Múzeum közös kiadványa.

35. Lukács László: 1948–49 jeles napjai a néphagyományban. Székesfehérvár, 1998. 73 p. ill. – ISBN 963-7390-863

36. Siklósi Gyula: Székesfehérvár – Palotai kapu. (Szuret kapu, Alsóvárosi kapu, Rác kapu). Székesfehérvár, 1999. 44 p. ill. – ISBN 963-7390-97-9

37. Siklósi Gyula: Egy székesfehérvári fogadó 18–19. századi üveg- és kerámiaanyaga. Székesfehérvár, 2002. 136 p. ill. – ISBN 963 9279-10-2

38. Frigyik Katalin: Typis Számmerianis. A Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794–1920. Székesfehérvár, 2003. 1. kötet. A család története. 259 p. ill. 2. kötet. A nyomtatványok bibliográfiája. 1. rész. Könyvek, évkönyvek, aprónyomtatványok, hirdetmények, újságok. 373 p. 2. rész. Színlapok, színházi plakátok. 504 p. – ISBN 963 9279 25 0 ö

39. Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. Székesfehérvár, 2004. Fotó: Gelencsér Ferenc, Lukács László. 72 p. ill. – ISBN 963 9279 41 2

40. Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron. A tárgykatalógust összeállította Varró Ágnes. Székesfehérvár, 2007. 204 p. ill.

41. Lukács László: Az 1848-as móri csata emlékei. – Begebenheiten über die Moorer Schlacht. Székesfehérvár, 2008. 40 p. ill. – ISBN 963-9279-70-6

42. Lukács László: Sárfőtől Mezőföldig. Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár, 2009. 440 p. ill. – ISBN 963-9279-73-0

43. Emléktöredékek Gunda Béláról. Gunda Béla és Lukács László írásai. – Erinnerungsfragmente über Béla Gunda. Schriften von Béla Gunda und László Lukács. Székesfehérvár, 2011. 84 p. ill. – ISBN 978-963-9279-88-9

44. Lukács László: Néprajzi látásmód az ezredfordulón. – Volkskundliche Sichtweise an der Jahrtausendwende. Székesfehérvár, 2011. 234 p. ill. – ISBN 978-963-9279-89-6

45. Csók István (1865–1916) festészete. Bálványok és démonok. Szerk. Gärtner Petra, Király Erzsébet. Székesfehérvár, 2013. 489 p. ill. – ISBN 978-963-9279-92-6

46. Lukács László: Tárgyak, életformák, népszokások. Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár, 2012. 452 p. ill. – ISBN 978-963-9279-95-7

47. Lukács László: Ezer év gyöngye. A magyar történeti néphagyomány köréből. Székesfehérvár, 2013. 328 p. ill. – ISBN 978-963-9279-96-4

48. A „Zichy-expedíció”. Szerk. Bányai Balázs, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 2013. 223 p. ill. – ISBN 978-615-5413-02-5

49. Lukács László: Objekte, Lebensformen, Volksbräuche. Thematische volkskundliche Abhandlungen. Székesfehérvár, 2016. 592 p. ill. – ISBN 978-615-5413-12-4

50. Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája… A karácsonyfa története és elterjedése Európában, a Kárpát-medencében. Székesfehérvár, 2015. 416 p. ill. – ISBN 978-615-5413-06-3

51. Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Szőllősy Csilla, Pokrovenszki Krisztián. Székesfehérvár, 2015. 335 p. ill. – ISBN 978-615-5413-11-7

Tartalom

Lukács N. – Kreiter A. – Lichtenstein L. – Pánczél P. – Tugya B. – Rózsa Z.: Kora Árpád-kori teleprészlet Orosháza – TESCO lelőhelyen. p. 9–36.
Pokrovenszki K.: Seregélyes – Rétiföldek Árpád-kori településrészlet. Előzetes jelentés. P. 37–62.
Szőllősy Cs.: Településhálózati kutatások Dél-Borsodban. p. 63–78.
Bíró Gy.: Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru – Sőlők alján. Észrevételek a fenékbélyeges edények kérdéséhez. p. 79–98.
Polyák T.: Egy bodrogközi Árpád-kori település kerámialeletei. Pácin – Alharaszt-dűlő. p. 99–110.
Reich Sz.: Székesfehérvár – Palotaváros Központi Park (Sziget utca és Tolnai utca által határolt terület) területén végzett, 1978–86. évi ásatások középkori leletanyaga. p. 111–128.
Kolláth Á.: Székesfehérvár kora újkori fazekasságának forrásai. p. 129–142.
Komori T.: A magyarországi kínai porcelánleletek régészeti feldolgozásának lehetséges útjai. p. 143–158.
Vargha M.: Gondolatok három, királyalakot mintázó veretről. p. 159–168.
Bartha A.: Magyarországi Klemencia kegytárgyai. p. 168–180.
Ujhelyi N.: Könyvveretek csoportosítási és keltezési lehetőségei. Késő középkori nürnbergi típusú példák a Magyar Nemzeti Múzeum „kaposvári gyűjteményéből”. p. 181–190.
Mesterházy-Ács Zs.: Párták és pártaövek Paks – Cseresznyés lelőhelyről. p. 191–204.
Zay O.: „Tegnap még lány vala, most immár kontya vagyon”. Női haj- és fejviseletek a kora újkorban. p. 205–222.
Kocsis A.: Az egyházasdengelegi Szent Imre templom román kori periódusának kérdései. p. 223–240.
M. Aradi Cs. – Molnár I.: Premontrei prépostság feltárása Bárdudvarnokon. p. 241–252.
Takács Á.: Árpád-kori zsinagóga Budán. p. 253–262.
Szücsi F.: Székesfehérvár belvárosának északi védművei. Új adatok a Fő utca és környéke rehabilitáció régészeti feltárásaiból. p. 263–276.
Nagy B.: Tatárjárás kori pénzleletek a Dél-Dunántúlról. p. 277–286.
Nagy B.A mohácsi I. számú éremlelet és tanulságai. p. 287–294.
Dr. Szabó B.: Ideiglenes harctéri védművek fejlődése a 15–17. században, különös tekintettel az orosz könnyűszerkezetes, szállítható xxxxxxxx-ra és a csatamezőn való alkalmazására. p. 295–304
Morgós A. – Horváth E.: A székesfehérvári új Budai kapu és Fő utca régészeti faleleteinek dendrokronológiai vizsgálata. p. 305–318.
Véninger P.: Tollal rajzolt körvonalak habán padlótéglán. p. 319–328. 
Véninger P.: Hogyan égethették a kerámiákat fehérre? 2. rész. Hogyan lehet engób és máz a fehér égetéssel égetett edényeken? p. 327–335.

52. Lukács László: A káli-medencei lakóház a Dunántúl népi építészetében. Székesfehérvár, 2017. 368 p. ill. – ISBN 978-615-5413-17-9

53. László Gyula: A csákberény-orondpusztai avar kori temető. Szerk. Szentpéteri József. Székesfehérvár, 2017. 394 p. ill. – ISBN 978-615-5413-20-9

54. Játék és tudomány a Hetedhét Játékmúzeumban. Válogatás a Moskovszky Éva emlékére rendezett konferenciák előadásaiból, 2012–2016. – Toys, games and professionals at the Hetedhét Toy Museum. Selected presentations of the conferencesheld in memoriam Éva Moskovszky, 2012–2016. Szerk. Lakat Erika, Nagy Veronika. Székesfehérvár, 2017. 319 p. ill. – ISBN 978-615-5413-24-7

Tartalom

Györgyi E.: A Moskovszky-gyűjtemény tizenhárom napja. p. 13–36.
Illyésné Ötvös T.: Levelek a Füri utcából. p. 37–46.
Nagy V.: Tudósok, bárónők, nepperek. Ember- és játéksorsok a tárgyak mögött. p. 47–60.
Bernáth É.: Csak játék? A Hetedhét múzeumpedagógiája. p. 61–70.
Füzesné Illés Zs.: A játéktervezés pszichológiája. p. 71–80.
Victor A.: Étel vagy fűszer a játék? p. 81–90.
Damsa A.: A gamifikáció megjelenése és hatásmechanizmusai. p. 91–104.
D. Horváth E.: Babaház és kulturális antropológia. p. 105–114.
Haider E.: A Moskovszky-gyűjtemény társasjátékai – Lépegető játékok. p. 115–132.
Sütheö L.: A stratégiai táblás játékok szerepe a játékkulturában. p. 133–148.
Tészabó J.: Az Anker (Horgony) kőépítő játék. Építészet – pedagógia – játék. p. 149–164.
Peterdi V.: Játékok a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kori gyűjteményeiben. p. 165–202.
Janovszki T.: Közlekedési játékok gyártása Magyarországon a szocializmus időszakában. p. 203–216.
Majercsik K.: Régi korok játékai a 21. században. Játékszerek Anno. p. 217–232.
Tóth Gy.: Játékvarrógépek egy varrógépgyűjteményben. p. 233–246.
Kalmár Á.: Nemzetközi kiállítási kapcsolatok a Szórakaténuszban. p. 247–264.
Bodnár Zs.: Játékkiállítások a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban. p. 265–278.
Kulich J.: Életünk a játék. Válogatás Karlócai Mariann Gyűjteményéből. p. 279–294.
Joó E.: A múzeum nem játék. p. 295–312.

55. Gelencsér József: Népi jogélet a Káli-medencében. Székesfehérvár, 2019. 543 p. ill. – ISBN 978-615-5413-25-4

56. Lukács László: Szent Vendel főpásztor. barmok patrónusa… Szent Vendel hitvalló tiszteletéről Németországban és Magyarországon. – Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Viehs… Zur Verehrung von Bekenner Sankt Wendelin in Deutschland und Ungarn. Székesfehérvár, 2018. 288 p. ill. – ISBN 978-615-5413-25-5

57. Gelencsér József: Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes népi jogélete, 1867–1959. Székesfehérvár, 2018. 688 p. ill. – ISBN 978-615-5413-30-8

58. Lukács László: Székesfehérvár néprajzi értékei. Székesfehérvár, 2019. 416 p. ill. – ISBN 978-615-5413-36-0

59. Lukács László: Szent István király a néphagyományban. Székesfehérvár, 2021. 318 p. ill. – ISBN 978-615-5413-43-8

60. Avarok és magyarok Bodajkon. 6–10. századi temetkezések komplex elemzése. Szerk. Szücsi Frigyes. Székesfehérvár, 2021. 297 p. ill. – ISBN 978-615-5413-45-2