TRIANON 100 - Emlékezzünk együtt!

A Szent István Király Múzeum a trianoni békediktátum 100. évfordulójára egy történeti sorozattal kíván emlékezni, amelyben olyan korabeli tárgyakat, dokumentumokat és visszaemlékezéseket mutatunk be, melyek városunkhoz, régiónkhoz köthetők.

Sorozatunk harmadik részében a Fejérmegyei Napló 1920. május 7-én megjelent írását közöljük. A gyászkeretes mezőben közzé tett cikk "Megkaptuk hazánk halálos ítéletét" címmel tudósít arról, hogy a szövetséges hatalmak elutasították a magyar delegáció javaslatát az elcsatolt területeken tartandó népszavazásról.


Megkaptuk hazánk halálos ítéletét.

Legújabb telefontudósításunk.

Henry ezredes szerdán (tegnap) átnyújtotta a magyar delegációnak a legfelsőbb tanács válaszát a magyar ellenjavaslatokra. A kísérő levelet Millerand írta alá. A levél ama reménynek ad kifejezést, hogy Magyarország a jövőben a béke és a rend tényezője lesz, de rámutat arra, hogy Magyarország is felelős a világháború felidézése óta történt eseményekért és a kettős monarchia imperialista politikájáért. A szövetséges és társult hatalmak nem járulnak hozzá ama javaslatokhoz, hogy a szomszéd államoknak jutott területeken népszavazás legyen. Elhatározták, hogy nem változtatják meg a területi intézkedéseket, mert minden változtatás súlyosabb következményekkel járna, mint a magyar delegáció által kilátásba helyezett következmények. A néprajzi viszonyok olyanok, hogy lehetetlen az, hogy a politikai határok a néprajzi határokkal egybeessenek.
A szövetséges hatalmak meggyőződése, hogy a népszavazás sem járna más eredménnyel, mint amelyekre eddig jutottak. A határt kiigazító bizottságok olyan esetekben, hol igazságtalanság látszik fennforogni, jelentést tehetnek a népszövetség tanácsának.
A ruthén földre vonatkozólag a cseh-szlovák szerződés módot ad, hogy a tartomány lakossága kívánságait nyilvánosságra hozza. A kísérő levél végül hangoztatja, hogy ha Magyarország kötelességeit lojálisan teljesíti, akkor közelebb hozza azt az időpontot, mikor Magyarországot a Népszövetséghez tartozónak lehet számítani.
A magyar delegáció tíznapi határidőt kapott a béke végleges elfogadására.
Budapestről legújabban kapott értesülésünk szerint: a politikai pártok vezérférfiai a lesújtó békefeltételek aláírása ellen nyilatkoztak.”