Mú­ze­u­munk leg­újabb ál­lan­dó ki­ál­lí­tá­sán az in­téz­mény gaz­dag nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyé­re tá­masz­kod­va sze­ret­nénk Fej­ér me­gye ha­gyo­má­nyos né­pi kul­tú­rá­já­ról ke­reszt­met­sze­tet ad­ni oly mó­don, hogy a pa­rasz­ti kul­tú­rá­ban hasz­nált tár­gyak sor­sát kö­vet­jük nyo­mon. Utunk so­rán a tár­gyak ke­let­ke­zé­sét, gaz­dá­ra ta­lá­lá­sát, hasz­ná­lat­ba, funk­ci­ó­ba ke­rü­lé­sét kí­sér­het­jük vé­gig. Az al­ko­tó­kat, a tár­gyak lét­re­ho­zó­it a kéz­mű­ve­sek, cé­hes ipa­ro­sok mun­ká­in, a pász­tor­mű­vé­szet és a há­zi­ipar tár­gya­in ke­resz­tül hoz­zuk kö­zel.
A kö­zép­kor­tól 1872-ig vi­rág­zó cé­hes ipar biz­to­sí­tot­ta a tár­sa­da­lom kéz­mű­ves ter­mé­kek­kel va­ló el­lá­tá­sá­nak leg­je­len­tő­sebb ré­szét. Nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyünk gaz­dag céh­em­lé­ke­i­nek leg­ré­gibb, leg­szebb da­rab­ja­i­val ta­lál­koz­hat a lá­to­ga­tó: céh­zász­lók, céh­lá­dák, pri­vi­lé­gi­um­le­ve­lek, céh­le­ve­lek, ha­tal­mas mé­re­tű céh­kor­sók, cé­gé­rek és mes­ter­re­me­kek bi­zo­nyít­ják, hogy Szé­kes­fe­hér­vár igen je­len­tős céh­köz­pont is volt egy­kor. A cé­hes ke­re­tek kö­zött te­vé­keny­ke­dő mes­te­re­ken kí­vül a tár­gyak al­ko­tói kö­zött tart­juk szá­mon az ügyes­ke­zű fú­ró-­fa­ra­gó pa­raszt­em­be­re­ket és a kü­lö­nö­sen a fa­ra­gás­ban je­les­ke­dő pász­to­ro­kat is. Előb­bi­e­ket egy dí­szes ki­vi­te­lű hu­szár­fe­jes fa­ra­gó­szék, utób­bi­a­kat pe­dig gyűj­te­mé­nyünk leg­ér­té­ke­sebb pász­tor­fa­ra­gá­sai kép­vi­se­lik a ki­ál­lí­tá­son.

A meg­al­ko­tást, el­ké­szí­tést kö­ve­tő ál­lo­más a cse­re, az adás-­vé­tel, me­lyet egy vá­sár­ra em­lé­kez­te­tő ki­ál­lí­tás­résszel ér­zé­kel­te­tünk, fel­so­ra­koz­tat­va a he­ti­vá­sár­okon kí­nált por­té­ká­kat. Lát­ha­tunk itt mé­zes­ka­lá­csos, ké­ses és kék­fes­tő sát­rat, va­la­mint be­mu­tat­juk a hí­res csák­vá­ri fa­ze­kas­köz­pont­ban ké­szült leg­fon­to­sabb ter­mé­ke­ket is.
A ki­ál­lí­tás har­ma­dik nagy egy­sé­ge a tár­gyak funk­ci­ó­ba ke­rü­lé­sét, fel­hasz­ná­lá­sát, a hét­köz­nap­okon és ün­ne­pe­ken be­töl­tött sze­re­pét mu­tat­ja be. A bo­daj­ki bú­csú­ba tar­tó, ün­nep­lő­be öl­tö­zött za­rán­do­ko­kon a Szé­kes­fe­hér­vár – fel­ső­vá­rosi és a mó­ri ün­ne­pi nép­vi­se­let ta­nul­má­nyoz­ha­tó. Fog­la­ko­zunk az esz­ten­dő je­les nap­ja­i­hoz kap­cso­ló­dó szo­ká­sok­kal is, a mo­hai tik­ve­rő­zés­sel, a páz­mán­di hús­vé­ti si­bá­lás­sal, a Lu­ca-­na­pi szo­ká­sok­kal, be­te­kint­he­tünk egy ün­ne­pi dísz­be öl­tö­zött ka­rá­cso­nyi tisz­ta­szo­bá­ba is, ahol a gaz­da és a fe­le­sé­ge a bet­le­he­me­sek já­té­kát fi­gye­li. A ki­ál­lí­tás a te­rü­le­tün­kön leg­nép­sze­rűbb, leg­ked­vel­tebb szen­tek kul­tu­szá­nak át­te­kin­té­sé­vel zá­rul. Ér­dek­lő­dő lá­to­ga­tó­ink­nak le­he­tő­sé­gük van a ki­ál­lí­tás­ban el­he­lye­zett in­for­má­ci­ós pult se­gít­sé­gé­vel to­váb­bi is­me­re­te­ket sze­rez­ni a ki­ál­lí­tás té­má­já­ról, a ki­ál­lí­tott tár­gyak­ról és do­ku­men­tu­mok­ról.