A Szent Ist­ván Ki­rály Mú­ze­um Fő ut­ca 6. szám alat­ti épü­le­té­nek egy rej­tett szeg­le­té­ben hú­zó­dik meg a res­ta­u­rá­to­rok bi­ro­dal­ma. A lá­to­ga­tók előtt rejt­ve ma­ra­dó, a szín­fa­lak mö­gött zaj­ló, ap­ró­lé­kos mun­ka a leg­fon­to­sabb mú­ze­u­mi te­vé­keny­sé­gek kö­zé tar­to­zik.

Restaurálásra váró régészeti leletek :

Ide ke­rül­nek azok a le­le­tek, ami­ket a me­gye te­rü­le­tén fo­lyó ása­tá­sok so­rán (au­tó­pá­lyák, épít­ke­zé­sek stb.) fel­szín­re hoz­nak a ré­gé­szek. Itt tör­té­nik a me­gyei mű­tárgy­ál­lo­mány és az idő­sza­ki ki­ál­lí­tá­sok tár­gya­i­nak res­ta­u­rá­lá­sa, az ál­lan­dó ki­ál­lí­tá­sok és a rak­tá­rak tár­gya­i­nak fel­ügye­le­te, kar­ban­tar­tá­sa.

Római kori hombár restaurálása :

Míg ré­gen a res­ta­u­rá­lás szin­te csak a tárgy tisz­tí­tá­sát je­len­tet­te, és el­vég­zé­sé­re al­kal­mas volt a mú­ze­um “gond­no­ka” is, má­ra ez a szem­lé­let gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott. A res­ta­u­rá­to­rok a gya­kor­la­ti kép­zés mel­lett mű­vé­szet­tör­té­ne­ti és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos (bi­o­ló­gi­ai, ké­mi­ai) is­me­re­te­ket is kap­nak az egye­te­men, és kü­lön sza­kon ké­pe­zik a fa-, fém-, tex­til-, ke­rá­mi­a- és pa­pír­res­ta­u­rá­to­ro­kat.

Tükörkeretek felújítása :

Cégérek :

Órák :

A székesfehérvári buszpályaudvar átépítésekor a régészek egy XVII. századi kerékre bukkantak. A leletmentés a restaurátorok feladata volt :