FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS, ADATHORDOZÓRA KIÍRÁS ÁRKÉPZÉSE KUTATÁS CÉLJÁRA

Fénymásolás, nyomtatás:

A/4 – fekete-fehér: 20 Ft, színes: 60 Ft

A/3 – fekete-fehér: 40 Ft, színes: 120 Ft

Szkennelés:

1 oldal: 20 Ft

1 db fotó: 20 Ft

CD/DVD-re írás:

CD /db: 200 Ft

DVD/db: 300 Ft

MÁSOLATOK MEGRENDELÉSE KÖZLÉSRE

Képek közléséhez a múzeum írásbeli engedélye szükséges.

A másolatok elkészítésének ideje 3 hét, 20 darabnál több kép esetén több is lehet.

A Szent István Király Múzeum Adattárából megrendelhetők a fényképek.

Digitális másolat Méret (a másolandó kép) Ár
72 dpi
A/4 méretig 500 Ft+Áfa
72 dpi
A/4 feletti 800 Ft+Áfa
300 dpi-ig
A/4 méretig 2.400 Ft+Áfa
300 dpi-ig
A/4 feletti
300-600 dpi-ig 100% felár
600-1200 dpi-ig
200% felár
Számítógépes papírnyomat
100 Ft+Áfa
Sürgősségi felár
1 hét 100%
Sürgősségi felár
3 nap 200%

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

A Könyv­tár szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be ve­he­tik a Mú­ze­um dol­go­zói és mind­azok a 14. életévüket be­töl­tött ol­va­sók, akik az alábbi té­mák iránt ér­dek­lőd­nek (ré­gé­sze­ti, tör­té­nel­mi, mű­vé­szet­tör­té­ne­ti, kor­társ mű­vé­sze­ti, nép­raj­zi, helytör­té­ne­ti szak­iro­da­lom). Az ol­va­só köte­les meg­is­mer­ni és be­tar­ta­ni a Könyvtárhaszná­lat Sza­bá­lya­it.

Könyvtárhasználat módja és szabályai:

A Mú­ze­um Könyv­tá­ra nem köl­csön­ző könyv­tár. Az ol­va­sók a könyv­tá­ri ol­va­só­szo­bá­ban hasz­nál­hat­ják a ki­kért do­ku­men­tu­mo­kat. Az ol­va­só­szo­bá­ban ké­zi­könyv­tár és fo­lyó­irat­tár áll az ol­va­sók ren­del­ke­zé­sé­re. A köny­vek itt sza­ba­don le­emel­he­tő­ek a polc­ról, de használat után a könyv­tá­ros­nak kell vissza­ad­ni azo­kat. Az ál­lo­mány töb­bi ré­sze zárt raktár­ban áll. E köny­vek ada­tai a ka­ta­ló­gus­ból ke­re­sen­dők ki, majd a könyv­tá­ros ad­ja hasz­ná­lat­ba az ol­va­sók ré­szé­re.
A Könyv­tár­ban az ol­va­só hasz­ná­lat köz­ben kö­te­les a könyv­tá­ri do­ku­men­tu­mok­ra vi­gyáz­ni, azt vé­de­ni, szán­dé­kos ron­gá­lás­tól meg­óv­ni. Amen­nyi­ben még­is meg­ron­gál­ja, kö­te­les a javí­tás költ­sé­ge­it vál­lal­ni. Az ol­va­só­szo­bá­ba ételt, italt be­vin­ni ti­los! A sze­mé­lyes tárgyakért a Könyv­tár fe­le­lős­sé­get nem vál­lal.
A kül­ső ol­va­sók min­den al­ka­lom­mal, ami­kor a Könyv­tá­rat fel­ke­re­sik kö­te­le­sek ellenjegyez­ni a könyv­tá­ros ál­tal ve­ze­tett ol­va­sói nap­lót.

Szolgáltatások:

A Könyv­tár ál­lo­má­nyá­ról sze­mé­lye­sen, te­le­fo­non és e­mai­l­ben ad tá­jé­koz­ta­tást.
A Könyv­tár hely­ben ol­va­sást és in­ter­net hasz­ná­la­tot biz­to­sít.
A Könyv­tár a könyv­tár­kö­zi do­ku­men­tum­szol­gál­ta­tás ke­re­té­ben könyv­tár­kö­zi köl­csön­zést foly­tat. A könyv­tár­kö­zi köl­csön­zés­sel ka­pott do­ku­men­tu­mok hely­ben ol­va­sás­sal használha­tók. A Könyv­tár könyv­tár­kö­zi ké­rést fo­lyó­irat­cik­kek, mu­ze­á­lis ér­té­kű, va­la­mint 1945 előtt ki­adott do­ku­men­tu­mok, il­let­ve pó­tol­ha­tat­lan ér­té­kű do­ku­men­tu­mok ese­té­ben máso­lat­ban tel­je­sít. Ál­lo­mány­vé­del­mi okok­ból nem má­sol rossz, tö­re­de­zett ál­la­gú könyve­ket és fo­lyó­ira­to­kat.
A Könyv­tár az ol­va­só ké­ré­sé­re és költ­sé­gé­re a könyv­tá­ri do­ku­men­tu­mok rész­le­te­i­ről fénymá­so­la­tot ké­szít a szer­zői jog­vé­de­lem fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel. Az ol­va­só sa­ját di­gi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gé­pet és lap­to­pot hasz­nál­hat.

Könyvtárközi kölcsönzés / Interlibrary loan :

A könyvtár állománya belföldön könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhető. / The collection of the library is available via interlibrary loan through the Széchényi National Library.
Információ / Information:

Cserekapcsolat / Exchange connection :

A múzeum kiadványai beszerezhetők az intézmények közötti kiadványcsere meg­ál­la­po­dás alapján is. / The publications of the museum are available also on the basis of exchange connection between the institutions.
Információ / Information: