A 70-es út men­tén, Ve­len­ce és Ká­pol­nás­nyék kö­zött fél­úton, egy táb­la mu­tat­ja az utat a Vö­rös­mar­ty Mi­hály Em­lék­mú­ze­um­hoz. Eb­ben, a nagy kert­tel öve­zett egy­ko­ri gaz­da­tisz­ti ház­ban ne­vel­ke­dett a ma­gyar ro­man­ti­ka egyik leg­je­len­tő­sebb al­ko­tó­ja, a Szó­zat köl­tő­je. Az épü­let ol­da­lán el­he­lye­zett em­lék­táb­la szö­ve­ge té­ves: Vö­rös­mar­ty nem e fa­lak kö­zött lát­ta meg a nap­vi­lá­got. A szü­lő­ház egy­sze­rű vá­lyog­épü­let volt a mai fa­lu­ban, nem ma­radt fenn. Ide a köl­tő el­ső élet­év­ében köl­tö­zött a csa­lád. Itt töl­töt­te gyer­mek­éve­it, ide járt ha­za a fe­hér­vá­ri gim­ná­zi­um­ból, ké­sőbb Pest­ről, ap­ja 1817-ben be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­ig.
Ká­pol­nás­nyé­ken egy har­ma­dik ház is ott­hont adott Vö­rös­mar­tynak. A sza­bad­ság­harc bu­ká­sa után ide hú­zó­dott visz­sza fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel. Ma már ez az épü­let sem áll.
Az egy­ko­ri gaz­da­tisz­ti ház­ban 1950-ben, a köl­tő szü­le­té­sé­nek 150. év­for­du­ló­ján nyílt meg a XIX. szá­zad el­ső fe­lé­nek han­gu­la­tát idé­ző em­lék­ki­ál­lí­tás.