A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30.§-a alapján a megyei múzeumok vidéki tagintézményei 2013. január 1-től a helyi önkormányzatok fenntartása alá kerülnek. A kiállított műtárgyak az állam tulajdonában vannak. A fenti törvény alapján a Gótikus Lakótornyot Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata tartja fenn, ill. üzemelteti. A szakmai felügyeletet a Szent István Király Múzeum gyakorolja.

További információt a nyitva tartásról és az árakról a szabadbattyáni önkormányzattól kaphatnak.

Telefon: 06-30/283-9861

A sár­ví­zi át­ke­lő mel­let­ti két kis domb egyi­kén épült fel a XI­II. szá­zad­ban – va­ló­szí­nű­leg a ta­tár­já­rás után – a há­rom­eme­le­tes to­rony, ame­lyet 1543-ban a tö­rö­kök rom­bol­tak le, de a vég­vár­rá lett Szé­kes­fe­hér­vá­rért meg-­me­gin­du­ló ma­gyar ro­ha­mok el­len új­já­é­pí­tet­ték. A tö­rök kor­ban vi­rág­zó kis te­le­pü­lés ala­kult ki a to­rony kö­rül. A kis vár 1688-ban, a tö­rök ki­űzé­se után el­vesz­tet­te je­len­tő­sé­gét, ál­la­po­ta egy­re rom­lott. Je­len­leg “A ki­eme­lés­től a be­mu­ta­tá­sig” – Ké­ső ró­mai fal­fest­mé­nyek cí­mű ki­ál­lí­tás lát­ha­tó a to­rony­ban.