A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30.§-a alapján a megyei múzeumok vidéki tagintézményei 2013. január 1-től a helyi önkormányzatok fenntartása alá kerülnek. A kiállított műtárgyak az állam tulajdonában vannak. A fenti törvény alapján a Csók István Emlékmúzeumot Cece Nagyközség Önkormányzata tartja fenn, ill. üzemelteti. A szakmai felügyeletet a Szent István Király Múzeum gyakorolja.

További információt a nyitva tartásról és az árakról a cecei önkormányzattól kaphatnak.

Telefon: 06-25/505-150
              Fax: 06-25/234-389

A Fej­ér Me­gyei Sár­eg­re­sen szü­le­tett mes­ter ké­pe­i­nek gyűj­té­sét a mú­ze­um már a har­min­cas évek vé­ge óta fel­ada­tá­nak te­kin­tet­te. Ek­kor ke­rült a gyűj­te­mény­be a Bá­tho­ry Er­zsé­bet grand-­gu­ig­nol-­kom­po­zí­ci­ó­ja, amely a Fe­hér­vá­rért ví­vott har­cok so­rán (1944-45) el­ve­szett. Csók Ist­ván még 1938-ban há­rom ké­pet – szü­lei port­ré­ját és ön­arc­kép­ét – aján­dé­koz­ta a mú­ze­um­nak. Ha­lá­la után le­á­nya újabb mű­ve­ket adott át, s ve­lük a csa­lád szá­mos, szép ré­gi bú­to­rát, em­lék­tár­gyát. Ezek tet­ték le­he­tő­vé – a Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ria le­té­ti anya­gá­nak se­gít­sé­gé­vel – az em­lék­mú­ze­um meg­nyi­tá­sát. Az em­lék­mú­ze­um épü­le­te je­len­leg fel­újí­tás­ra vár. A ki­ál­lí­tás tech­ni­kai okok mi­att nem lá­to­gat­ha­tó.

A házról

Csók Ist­ván, a hu­sza­dik szá­za­di ma­gyar fes­té­szet ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű mes­te­re 1865. feb­ru­ár 13-án szü­le­tett a Ce­cé­vel szom­szé­dos Pusz­ta­eg­re­sen, mai ne­vén Sár­eg­re­sen. Édes­ap­ja jó­mó­dú ma­lom­tu­laj­do­nos volt, aki az Em­lék­mú­ze­um (Ce­ce, Arany J. u. 1.) kú­ri­a­sze­rű, ek­lek­ti­kus stí­lu­sú épü­le­tét éle­te al­ko­nyán, az 1880-as évek vé­gén épít­tet­te. A tá­gas kert­ben ál­ló ház je­len­leg fel­újí­tás­ra vár. A ki­ál­lí­tás tech­ni­kai okok mi­att nem lá­to­gat­ha­tó.