• Projekt adatok:

  Pályázati azonosító:TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0044
  A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program,
  “A Birodalom visszavár!” Szórakoztató, játékos, szabadidős programok Gorsiumban
  című pályázati projekt.
  Elnyert támogatás: 48 999 962 forint. A támogatás aránya: 100%
  Pályázó neve és projektgazda: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
  A projekt kezdete: 2010. július 1.
  A projekt befejezése: 2011. június 30.
  Fenntartási idő: 2016. július 1.

  A pályázati projekt céljai:

  • A közoktatásban résztvevő, iskolás és óvodás korú gyermekek számára újszerű, kreatív, szabadidős múzeumi foglalkozásformák, programok fejlesztése, létrehozása. Ezeknek a programoknak a közoktatásba való bekapcsolása, a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemlélet kialakítása.
  • A program által érintett célcsoport képesség- és kompetenciafejlesztése, kö­zös­ség­é­pí­tés és társadalmi befogadás elősegítése.
  • A szabadidős tevékenységek megvalósítása során a résztvevő gyerekek kulturális érzékenységének, kreativitásának, egészséges életmódjuk kialakításának fejlesztése.
  • A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának más nevelési-oktatási és kulturális intézményekkel való, helyi és országos szintű, hosszú távú együttműködések kialakítása, bővítése és fenntartása (partnerség erősítése).
  • Az aktív részvétel növelése földrajzi és társadalmi értelemben. A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása a társadalmi, szellemi fejlődést, a kulturális esélyteremtést szolgálja.
  • A programsorozat figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítsa készségeiket és gyarapítsa ismereteiket.
  • Adjon lehetőséget az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
  • Múzeumi környezetben olyan örömet adó munkaformák köré szervezett szabadidős tevékenységek kerüljenek kialakításra, amelyek a célcsoportok számára aktív, kalandokkal és ismeretekkel teli időeltöltést fognak jelenteni. A tevékenységek ezért élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre épüljenek.

  A projektben résztvevőkről:

  A pályázati projekt időszaka alatt 14 havi szakkör, 8 heti és 8 havi iskolaotthonos vagy napközis foglalkozás, 5 verseny/vetélkedő és 24 témanap kerül lebonyolításra, ez összesen 288 látogatási alkalmat foglal magában, amely a múzeumban 542 eltöltött órát jelent. A bevont gyerekek száma 1012 fő, mely 4920 részvételt jelent a projekt időszak alatt. A foglalkozások 4 korcsoport számára adnak szórakoztató, játékos, információkkal teli szabadidős lehetőséget a római kor felfedezésére.

  A pályázati projekt megvalósítása során 3 óvodával és 8 iskolával kötünk együttműködési megállapodást a különböző foglalkozások látogatására, melyekre 120 óvodást és 892 iskolai tanulót várunk. Az együttműködéseket a fenntartási időszakban is tovább működtetjük.

  1 2

  A projektben résztvevőkről:

  A pályázati projekt időszaka alatt 14 havi szakkör, 8 heti és 8 havi iskolaotthonos vagy napközis foglalkozás, 5 verseny/vetélkedő és 24 témanap kerül lebonyolításra, ez összesen 288 látogatási alkalmat foglal magában, amely a múzeumban 542 eltöltött órát jelent. A bevont gyerekek száma 1012 fő, mely 4920 részvételt jelent a projekt időszak alatt. A foglalkozások 4 korcsoport számára adnak szórakoztató, játékos, információkkal teli szabadidős lehetőséget a római kor felfedezésére.

  A pályázati projekt megvalósítása során 3 óvodával és 8 iskolával kötünk együttműködési megállapodást a különböző foglalkozások látogatására, melyekre 120 óvodást és 892 iskolai tanulót várunk. Az együttműködéseket a fenntartási időszakban is tovább működtetjük.

  Programszerkezet:

  HAVI SZAKKÖRÖK általános és középiskolások számára
  Általános iskolák felső tagozat:A RÓMAIAK ÜZENETE
  EGY PANNONIAI TELEPÜLÉS; GORSIUMKözépiskolák:

  A RÓMAIAK
  PANNONIA, GORSIUM

  HAVI NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK
  az iskolaotthonos vagy napköziből érkező gyerekek számára

  KIK AZOK A RÓMAIAK?
  SASOK ÉS LÉGIÓK

  HETI NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK
  az iskolaotthonos vagy napköziből érkező gyerekek számára

  JÁTSZUNK “RÓMAIT”
  FEJTSÜK MEG GORSIUM TITKAIT!

  VETÉLKEDŐ

  ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK: a programok játékos módon próbára teszik a gyerekek római korban való jártasságát, és közben bővítik és élővé teszik az ismereteiket.
  A vetélkedők keretében kvíz játékokra, látványos, dramatikus elemekkel kiegészített csapatjátékokra és az ókori olimpia egyes sportágainak kipróbálására kerül sor.

  TÉMANAPOK

  Óvodásoknak:

  A ROMOK MESÉI!
  UTAZZ VELÜNK A RÓMAIAK VILÁGÁBA

  Általános iskolásoknak:

  EZ A DIVAT GORSIUMBAN
  HÓDOLAT MARS ISTENNEK!

  Középiskolásoknak
  A “RÓMAI STÍLUS”
  A HÁBORÚK ÉS BÉKE IDŐK RÓMAI MÓDRA

  további információ:

  +36 22 315 583, Hári Krisztina

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program -3.2.11/10-1-2010-0044

  2011. június végéig több mint 1000 gyermek, közel 5000 alkalommal fejleszti tudását annak a nagyszabású múzeumpedagógiai programnak a keretében, amelynek a központja a Közép-Európában egyedülálló, Fejér megyei Gorsium Régészeti Park.

  A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum szakmai irányítása által vezetett élményprogramban – a modern pedagógiai és korszerű közgyűjteményi elvek érvényesítésével – a gyermekek szórakoztató, játékos szabadidős tevékenység során élik át a római kor hangulatát és sajátítanak el készségeket, képességeket. A múzeum koordinálásában tíz oktatási intézménnyel közösen megvalósított Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében közel 50 millió forint segíti a megyében élő gyermekeket, hogy ismereteik fejlesztésével tudásuk versenyképesebb legyen. A TÁMOP program figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

  A program keretében a Fejér megyei gyermekek megismerkednek az ókori provincia Pannoniának a római birodalomban betöltött szerepével, a hétköznapi élet sajátosságaival, Gorsium történetével, a régészeti parkkal. Foglalkozások keretében Gorsium Régészeti Parkból származó leletanyagon keresztül, valamint a helyszín többszöri meglátogatásával, drámapedagógiai foglalkozások keretében is felfedezhetik lakóhelyük környékén található egyedülálló római kori emlékek gazdag hagyatékát, megismerkednek a római kor katonáinak embert próbáló életútjával, a kor kulturális, társadalmi szokásaival, tárgyi és szellemi hagyományaival. A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai és a programban résztvevő szakemberek a foglalkozások keretében élővé teszik a gyermekek új ismereteit. Játékos formában elevenedik meg az ókori olimpia, a római divat, lakberendezés és ékszerviseleti, a hadviselési és vallási szokások, valamint a gyermekek a témanapokon belekóstolhatnak az ókor ízeinek világába..

  Sajtóháttéranyag:

  Mi az a TÁMOP?

  (Társadalmi Megújulás Operatív Program)
  Az Európai Unió 2006-ban elfogadott stratégiája értelmében a környezet minőségének, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődés környezeti meghatározóinak fenntarthatóságát biztosító szemléletváltást leginkább az oktatás képes előmozdítani. A támogatott programok a fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges kulcskompetenciákkal látja el az állampolgárokat. A program – a megítélt támogatásokon keresztül – a környezeti fenntarthatóságot és a fejlődés társadalmi hátterének fenntarthatóságát általánosan érvényesítendő elvként határozza meg.
  www.nfu.hu

  Miért különleges a Gorsium?

  A III/IV. század fordulóján alapított városfallal körülvett közép-Európában egyedülálló ókori lelet együttes központja egyedülálló régészeti érték. A területen az első ásatás 1934 és 1939 között egy háromapszisos nagy épületet talált, amelyet kezdetben ókeresztény bazilikának határoztak meg, később, amikor peristyliumos udvarral egészült ki, egy nagybirtok központjában lévő villának véltek. A teljes egészében beépítetlen, mintegy 200 hektár nagyságú területen fekvő római kori település feltárása 1958-ban indult meg, azzal a szándékkal, hogy a római települést, a hozzá tartozó ipartelepekkel, külső negyedekkel és temetőkkel feltárja és bemutassa. A feltárás ötödik évtizedében Gorsium már a nagy Duna vidéki római feltárások egyike, amelynek különleges értéke az antik világ zavartalan megjelenítésének lehetősége. Az 1934-39 között végzett ásatás során feltárt épület 1958 után nagyméretű palotának bizonyult. A palota előtti oszlopcsarnokos homlokzata előtt kövezett utca került elő, másik oldalán laktanya jellegű 70 méter hosszú épülettel: a feltárás egy IV. századi város központjára talált.  A városközpontot, amelyben eddig két ókeresztény bazilika, két közfürdő, hivatalos épületek és lakóházak kerültek elő, városfal vette körül, a négy oldal közepén egy-egy városkapuval. A palota és a vele szemben lévő laktanya alapján feltételezhető, hogy a III/IV. század fordulóján létrehozott város az ekkor létrehozott Valeria tartomány helytartójának székhelye lehetett. A várost, az Itinerarium Antonini római útikönyv mérföldadatai alapján Herculiának nevezték el, Diocletianus társcsászárának, Maximianus Herculiusnak tiszteletére.
  www.szikm.hu/gorsium.php

eulogo