Európai Unió által támogatott fejlesztések:


TIOP-1.2.2-08/1-2009-0008 Oktató múzeum a székesfehérvári Rendházban

A projekt keretében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum úgynevezett rendház épületében korszerű technikával felszerelt foglalkoztató termet alakítanak ki, s felújítják a dísztermet is. A látássérültek ismeretszerzését Braille nyomtató, felolvasógép, tapogatható műtárgymásolatok, közlekedésüket vezetőcsík segíti.

TIOP-1.2.2-08/1-2009-0062Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren

A székesfehérvári Országzászló téri kiállítóhelyen virtuális pontok, piktogramok, felolvasó gép segíti majd a fogyatékkal élőket a tájékozódásban. Az épület első emeletén 31 négyzetméteres, többfunkciós oktatótér, valamint kiszolgáló helyiség kialakítása, fűtés korszerűsítés, mozgássérülteknek mosdó kialakítása

TIOP-1.2.2-09/1-2010-0019 Marosi Arnold múzeumi könyv és régiség látványtár kialakítása a Szent István Király Múzeumban

A Marosi Arnold vezetése alatt kialakult múzeumi törzsgyűjteményre alapozva kívánjuk bemutatni az akkor még egységként kezelt múzeumi gyűjteményt. A kor szellemét megidézve jelenítjük meg a klasszikus muzeológiai tudományágakat – régészet, művészettörténet, néprajz – a törzsgyűjtemény tárgyi anyagán, valamint a múzeumi könyvtár muzeális és szakkönyv anyagán keresztül. A látványtár öt egymáshoz kapcsolódó L alakú helyiségsorban valósul meg az épület földszintjén. Két tágas helyiségben a régészet, művészettörténet és néprajz tudományágak könyvanyagának, valamint a könyvtár muzeális anyagának egy része nyer elhelyezést. Egy nagyobb boltíves helyiségbe kerül a törzsgyűjtemény tárgyi anyaga. Ez a terem egyrészt megjelenítené a muzeológiai szakágak és a gyűjtemények szétválasztása előtti klasszikus régiségtárat, másrészt alapjául, kiindulópontjául szolgálna a művelődéstörténeti múzeumpedagógiai foglalkozásoknak.

Letölthető dokumentum.

TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0006 Csodapatika – Az alkimistáktól a természetgyógyászatig

A program elsődleges célja az óvodás és iskoláskorú gyerekek képzésének támogatása izgalmas, újszerű, tanórai, tanórán kívüli és szabadidős múzeumi rendezvényekkel. Mindez a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködésben, az oktatás lehetőségeinek kiszélesítésével, új utakat keresve valósul meg. További cél a középiskolások és felnőttek ismeretszerzésének biztosítása a múzeum nyújtotta keretek között, szabadegyetemi képzési programokkal.

TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0012 “Ilyet én is tudok festeni” – Iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben.

A most kidolgozott programtematikában pedagógusok, képzőművészek, művésztanárok, drámapedagógusok, etnográfusok, bábszínészek, művészettörténészek segítik az ismeretek megszerzését. Az iskolai rendszerben a tanulók ritkán jutnak el a XXI. század művészetéig. Amennyiben mégis, a rajzórákon a kortárs képzőművészet megértetése, elfogadtatása nem egyszerű. A múzeumi program segíti a megismerő, befogadó képességek, az egyéni készségek, az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség, a kezdeményező, a problémamegoldó kommunikációs képesség, valamint a nyitottság és a kreatív, képzetekben gazdag
képi gondolkodás fejlesztését.

TÁMOP-3. 2.11/10/1-2010-0044 A Birodalom visszavár! Szórakoztató, játékos, szabadidős programok Gorsiumban

A pályázati projekt céljai: A közoktatásban résztvevő, iskolás és óvodás korú gyermekek számára újszerű, kreatív, szabadidős múzeumi foglalkozásformák, programok fejlesztése, létrehozása. Ezeknek a programoknak a közoktatásba való bekapcsolása, a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemlélet kialakítása. A program által érintett célcsoport képesség- és kompetenciafejlesztése, kö­zös­ség­é­pí­tés és társadalmi befogadás elősegítése. A szabadidős tevékenységek megvalósítása során a résztvevő gyerekek kulturális érzékenységének, kreativitásának, egészséges életmódjuk kialakításának fejlesztése. A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának más nevelési-oktatási és kulturális intézményekkel való, helyi és országos szintű, hosszú távú együttműködések kialakítása, bővítése és fenntartása (partnerség erősítése). Az aktív részvétel növelése földrajzi és társadalmi értelemben. A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása a társadalmi, szellemi fejlődést, a kulturális esélyteremtést szolgálja. A programsorozat figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítsa készségeiket és gyarapítsa ismereteiket. Adjon lehetőséget az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Múzeumi környezetben olyan örömet adó munkaformák köré szervezett szabadidős tevékenységek kerüljenek kialakításra, amelyek a célcsoportok számára aktív, kalandokkal és ismeretekkel teli időeltöltést fognak jelenteni. A tevékenységek ezért élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre épüljenek.

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése az élethosszig tartó tanulás, az oktatásban résztvevők hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás, az oktatásban résztvevők hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében. Konzorciumi pályázat. Ezen belül a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum Könyvtára adatbázisának fejlesztése, és akadálymentes on- line hozzáférésének biztosítása.

KDOP-2.1.1/b-2f-2010-0002 “Quies Gorsiense – Gorsium a kikapcsolódás antik szigete”

A pályázat keretében az alábbi projektelemek valósulnak meg: „Gorsium Aula” – Látogatóközpont: fogadótérrel, állandó- és időszaki kiállítótérrel, gépészeti- és installációs raktárhelyiséggel Zichy pince: belső része kerül felújításra – terem méretű még eddig ki nem bontott hordói kibontásra kerülnek. Tematikus kőemlék kiállításnak ad helyet (a gorsiumi feltárások során előkerült kőemlékek bemutatótere, két hordóban római kori fűtés-, csatorna-, stb. rekonstrukció) „Római kori mintára készült épület” – A római kori épület mintájára készült iroda- és raktárépület felújításra, déli vége lezárásra (új épületszárny) kerül. Az épület helyet ad egy látványraktárnak, valamint a Gorsiumi feltárások során előkerült nagyszámú leletanyag elhelyezésére szolgáló raktáraknak, irodáknak (gorsiumi adattár, dolgozó szoba), restaurátor műhelynek, két vendégszobának, vizesblokknak öltözőrésszel). Freskós ház. Az 1970-es évek közepén megnyitott, freskókat bemutatott védőépület helyére új, római kori lakóház mintáját idéző védőépület kerül, melynek tervei azt a két szobából álló lakóépületet tükrözik melyből a jelenleg is látható falfestmény előkerült. Az épület mindkét szobájának falfestménye ezáltal kiállításra tud kerülni. Lakomaterem és lakomaterem pincéje. A védőépület kiviteli tervei ókori mintára készültek el, a pincében egy korhűen berendezett, ókori pince kerül bemutatásra a feltárás során előkerült tárgyakkal. Keleti Kilátó. A IV. századi települést körülvevő fal DK-i szakasza a sarktoronnyal és az oldaltornyokkal műemléki rekonstrukció keretében épül fel. A fal teteje kilátóként fog működni, melyről Gorsium-Herculia teljes egészében belátható. A fal az itt található görög-római mintára kialakított színház hátteréül is szolgál.

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0029 – “Tanulás a fejlődésért” – kulturális szakemberképzés a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságán

A Szent István Király Múzeum tudományos, közművelődési és közönségkapcsolati tevékenysége folyamatos fejlesztést, az adott területeken naprakész tudást igényel. Jelen konstrukció keretein belül olyan szakképzések megvalósítására törekedünk, amelyek elősegítik a múzeum szolgálatszínvonalának növelését, a múzeum programjainak piacképességét, minőségének biztosítását. A projektet 25 hónapra tervezzük az intézményi dolgozók bevonásával, egyéni igények felmérésére alapozva.